Řešení vztahů k Evropské Unii a ČR

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

1. kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

10:30 → řešení vtahů k Evropské Unii a ČR

 

Bod 1

Tou nejzákladnější věcí je položit si otázku, proč Evropská Unie vznikla, kdo ji vymyslel, proč ji ve skutečnosti vymyslel a postupná realizace projektu EU a kam se EU posunula, s tím, že se pomalu a jistě posunula jinam, než bylo původně veřejnosti deklarováno.

Jakékoliv jednotlivé diskuse na dílčí témata EU, i když by se ukázala jako důležitá nic neřeší a nevypovídají, dokud nebude zodpovězena základní otázka k bodu č. 1, protože od ní se vše odvíjí, podle ní se vše kolem nás děje a chová.

 

Bod 2

Položíme-li si základní analytické otázky, můžeme říci i jako logické otázky nebo detektivní, jak to chce kdo pojmout.

Posouzením historického vývoje od počátku a známých faktů, internet a moderní technologie skutečně hýbou dnes světem, dojdeme k závěru, že projekt EU je projektem s historickým, tedy dlouhodobým dopadem.

Známým faktem je, že tento projekt byl naplánován na dlouhé desítky let dopředu. Je tedy logické, že někde někdy někdo před desítkami let musel připravit koncept, materiál, ze kterého se vycházelo a do dnes vychází.

→ → Ne málo podstatný fakt je, že projekt EU vychází z dvou historicky nesporných doktrín, o které se opírá. První doktrínou historicky podloženou je prosazováním 27 př. n. l. (nástup císaře Augusta) a 180 n. l. (smrt císaře Marca Aurelia). V přeneseném smyslu může znamenat mír prosazený a vynucený politickou mocí, která nemá soupeře. Tak se různá dějinná období někdy nazývají Pax Mongolica, Pax Sinica, Pax Britannica, nebo Pax Americana. Náš neslavný zdroj Wikipedie už ale nezmiňuje, že se jedná o heslo Pax Romana, Římský mír a slavně neslavné Rozděl a panuj, ze kterého čerpala podstatu Hitlerova 3. říše.

→ → Druhou doktrínou téhož samého je prosazování doktríny Pax Romana mocí církevní, kdy dochází k přeměně z moci vojenské na moc církevní, ale se stejným cílem a tisíciletou snahou Vatikánu otevřeně stát nad mocí světskou, nad králi a vladaři a státy cestou Svaté říše římské, využívající moci římského císaře s vojenskou mocí nad zeměmi a národy, které se nechtěly podrobit Svaté říši římské. Uplatňování vlivu a moci Svaté říše římské probíhalo ještě do nedávné historie a určitou částí probíhá dodnes. Naprosto totožný pokus ovládnout známý svět jen s výměnou generálských plášťů za kardinálské

→ → Třetí doktrínou Pax Romana plošně uplatněnou byl Hitler a jeho 3. říše, s projektem sjednoť a panuj. Tento historicky doložitelný proces rovněž probíhal s několika desítkami let přípravy a 6 roky zkázy po celém světě.

→ → Je skutečně od věci vycházet z logicky i historicky doložených a známých faktů, že Evropská unie je dalším procesem a pokusem o realizaci Pax Romana, v podstatě za historicky známý „mír prosazený a vynucený politickou mocí, která nemá soupeře“?

 

Bod 3

Faktická otázka na místě je, kdo to naplánoval? Z historických znalostí víme, že projekt existoval již za 3. říše Hitlerovského Německa, kdy se v projektu počítalo se sjednocenou Evropou jako územím, sjednocením výrobních prostředků, sjednocením výrobních nástrojů a samozřejmě sjednocením nerostných surovin jako zdrojů, pod jednou vládou v Centropolis ve 3. říši, kterou měl být Berlín. A známo je, že to projektoval celý speciální tým v 3. říši.

Faktickou otázkou také je, kdy se projekt objevil. Historicky doloženo to bylo 25. března 1957 v rámci Římských smluv. Historickým faktem je i, že účastníci založení byli náměstci jednoho z nejvyšších nacistických představitelů Josepha Goebbelse.

Další logickou vazbou je historická proměna během desetiletí. Z obchodní spolupráce vzniká vize spojené Evropy, EU. Nastupuje nejprve volný trh, otevřené hranice, pád rudých režimů ve střední a východní Evropě a jejich zrůžovění a pády zemích západní Evropy, modrých režimů a jejich zrůžovění.

Ve stejném historickém okamžiku je během několika let celá Evropa přebarvena na socialistické vlády západního i východního typu. Nastává expanze a tlak EU na de-existenci národních států a jejich zánik.

Všechny socialistické a neo-marxistické vlády jednotně najednou podporují úpadek tradičních hodnot, genderismu, dekadenci, narušují školství, zavádějí plíživě do legislativy i společenského života a zvyklostí nové prvky, které nepřinášejí nic, než rozklad společnosti, špatné zákony, nekvalitní vedení státu, korupci, politické vytváření byrokratického fašismu. Jakási neomarxistická socialistická internacionála.

Ve všech zemích se dá zhodnotit, že vládnoucí elity neslouží národním a občanským zájmům, ale dělají vše pro to, aby síla, moc a tradice národních států upadla a přecházela v podřízenost do Bruselu pod EU. Systém orgánu EU, nevolených komisařů zcela veřejně zavádí a aplikuje postupné a dílčí kroky k centralismu moci do jednoho místa, pod jednotnou vojenskou, policejní a vládnoucí správu.

Byly zlikvidovány téměř národní armády, v základních potřebách také soběstačnost jednotlivých států jak potravinová, tak průmyslová, dochází k aplikaci genderových euro-zákonů a euro-předpisů do právních řádů zatím ještě národních států a jejich postupné zavádění do legislativy i praxe a to vše vykazuje všechny znaky plíživě se rozšiřujícího fašismu, dnes již plošně známého jako „euro-fašismus“

Historickým faktem je i řízený dovoz migrantů pod pseudo-humánními ideologiemi do celé Evropy, který nahlodává celou Evropskou civilizaci od kořenů, vytváří stav a bod zlomu, ze kterého není návratu a vytváří též srovnávací paralelu s vpádem barbarů do starověké Říše římské a její zánik.

Nezbývá, než položit si tu hlavní otázku, kdo a proč tento historický vývoj aplikuje, podporuje, iniciuje a co je jeho cílem. Pokud nebudeme znát jasnou odpověď na tyto všechny historické paralely, nelze stanovit, z historického hlediska nic víc než, že projekt Evropské Unie, tak jak si stojí, v tomto časovém okamžiku je nutné odmítnout a to zcela jasně, zásadně a rozhodně.

 

Bod 4

Neodmítnout EU by znamenalo podílet se na plíživé a postupné sebe-destrukci a zániku společnosti tak jak ji známe a pomáhali bychom vytvářet cosi, co chce ovládnout svět prostřednictvím kohosi, kdo vyměnil tanky za banky. Z této rovnice ale není vidět vůbec nic, co by prospělo občanovi jak v bezpečnosti jeho života, tak v jeho svobodné podstatě a kvalitě života.

Hrozba války na základě postoje EU, USA a NATO navíc eskaluje až na samu hranici rizika pro celý svět a to je dalším důvodem jasně se vymezit a to jednoduchým stanoviskem „Nechceme válku“ ani nikoho, kdo o ni usiluje.

Toto vše je k velmi důležité veřejné diskusi, bez pozlátek, alibistických nebo zaváděcích argumentů a je třeba tuto otázku zásadně posoudit. Bez vyřešení takového zásadního kroku, který je dnes již provázán se vším nelze žádné další zásadní změny ve společnosti k lepšímu realizovat v krátkém i dlouhém horizontu. Nebude nám to totiž vůbec dovoleno.

Bod 5

Zastáváme toto stanovisko k 1. bodu v jednání o názorovém sjednocení a jasné deklaraci voličům, jaký je postoj, jaký je cíl a jaký je slib voličům. Naplnění deklarovaných stanovisek považujeme za jasnou a bezezbytkovou povinnost vůči občanům této země.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

1 komentář: „Řešení vztahů k Evropské Unii a ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.