Čl. 1 – Základní ustanovení

Komentář: Kořeny a příčiny problémů, tak jak je známe je nutné je řešit klíčovým a systémovým způsobem, plošně . Je nutné je řešit komplexním narovnáním vztahů a vazeb, protože vše se vším souvisí. Tedy začneme Ústavou, kterou hodláme vyřešit všechny výchozí problémy, ke kterým se budeme umět nějakým způsobem postavit. Návrh nové ústavy vychází ze základu zakotvení práv občanů a vymahatelnost Ústavy do budoucna. Porušení Ústavy by bylo trestné včetně hmotné odpovědnosti, proto navrhujeme přesunutí mnohého z úrovně zákonů do Ústavy, aby bylo v době budoucí nedotknutelné, jako desatero.

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 1 – nové Ústavy

Základní ustanovení

a) My, svobodní a rovnoprávní lidé, žijící na svém historicky tradičním samosprávném území Koruny České a Republiky Československé, Čech, Moravy a Slezska jsme se rozhodli vytvořit nový samosprávný státní útvar, Českou Republiku, jak nástupce na základech předchozích státních subjektů, vědomi si jejich nedostatků a poučeni z chyb minulých.

(řeší přechod staré Ústavy na novou)

b) Touto státotvornou iniciativou se stáváme podle této Ústavy z vlastní vůle občany tohoto státu a dobrovolně svěřujeme tomuto státnímu útvaru pravomoci podle znění této Ústavy, aby sloužil v zájmu lidu této země a občanům k jejich prospěchu.

(Zakotvuje se a jasně definuje svobodná vůle a dobrovolnost vzniku a právo odstoupení k občanství)

c) Státotvorná iniciativa a tato ústava je postavena v duchu pravidla „ Stát si zřizují lidé a stávají se občany dobrovolně proto, aby jim zabezpečil lidská práva, svobodu a svobodné prostředí k životu, ochránil jejich bezpečnost proti vnějšímu ohrožení, bezpečnost osobní i majetkovou, poskytl zdravotní péči, vzdělání, historické tradice, kulturu a společenské uplatnění.

(jasně se definuje úloha státu jako služba občanům, nikoliv naopak)

d) Tato ústava se opírá o celosvětově uznávaný společný morální kredit, jehož základem je svoboda, rodina, principy a zásady společenského soužití odsuzující agresivní verbální nebo fyzické násilí vůči jednotlivci, skupině, národu nebo jinému státnímu útvaru, stejně tak vůči životnímu prostředí, přírodním zdrojům, floře i fauně nejen této země ale v duchu budoucího historického vývoje celé planety.

(definuje postoj a orientaci občanského státu)

e) Občané této republiky přijímají povinnost bránit a ochraňovat svou zemi, její samosprávnou svrchovanost v duchu této ústavy pro sebe i generace budoucí a to i v případu, že by státní správa svůj úkol svěřený mu touto ústavou neplnila nebo ji plnila nedostatečně.

(definuje rovnici “Stát je náš a budeme bránit hodnoty uvedené jako svoje a našich potomků jako dědictví, které jim tu zanecháme”)

f) Žádný zákon, jednotlivci nebo skupiny, ani výkon státní moci nesmí obcházet, zlehčovat nebo zneužívat tuto Ústavu, bez ohledu na způsob či výklad, kterým by porušení Ústavy obhajoval. Občan má právo se postavit na účinný odpor proti takovému jednání a takové jednání proti Ústavě a právům občanů je trestné podle trestního zákona.

(Ústavní ochrana proti případnému zneužití státní správy, pokud by se zase někdy chtěla zmocnit primární moci a chtěla se zpronevěřit poslání občanům sloužit)

g) Občané této republiky přijímají okamžikem vzniku občanství morální závazek chovat se čestně, pravdomluvně a poctivě, s vědomím být ku pomoci druhým podle principů společné solidarity, řádně vychovávat své děti, starat se o své rodiče, ohleduplně se chovat vůči přírodě a zvířatům, plnit své závazky a přistupovat s vážností a úctou k hodnotám, jiným národům, autoritám i této Ústavě jako svrchované moci.

(Vědomi si toho, že marast ve kterém desetiletí žijeme z našeho národa udělal sloučeninu podivností, je nutno vzít si závazek k lepšímu chovaní i na občanské straně)

h) Tato republika a Ústava s jejími zákony vstupují v platnost v den schválení občany v občanském referendu. Současně s tím zaniká platnost všech dosavadních zákonů a právních norem, vztahů a smluv, mezinárodních smluv, uzavřených právními předchůdci, pokud nebudou ratifikována prezidentem republiky nebo občanským referendem.

(Tento odstavec je nutno přesně definovat, v této podobě je jen orientačním nastíněním směru)

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.