Čl. 14 – Soudy

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 14 – nové Ústavy

Soudy

a) Česká republika pro ochranu občanů a této Ústavy zřizuje soudy České republiky

b) Soudy a funkce se soudní pravomocí se podle stupně úrovní zemského uspořádání dělí na:

– soud okresní
– soud zemský
– soud nejvyšší
– ombudsman
– odvolací soud
– prezident republiky

c) Soudce do funkce navrhuje ministr spravedlnosti. Soudce jmenuje nebo odvolává prezident republiky.

d) Pokud soudce neplní své povinnosti, pokud mu byl 5x zrušen rozsudek pro nedostatky v soudním řízení jeho vinou, nesprávně rozhodl, bude neprodleně odvolán ze své funkce prezidentem republiky. Pokud porušil Ústavu bude souběžně trestně stíhán.

e) Ústava nařizuje plnou odpovědnost soudce za jakákoliv chybná či podjatá rozhodnutí, který soudce učiní ať již z nedbalosti, neznalosti, osobního podjetí nebo v zájmu třetí osoby a to jak hmotnou, tak trestní.

f) Funkce soudce je Ústavou postavena jako autorita, která smí rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a určit rozsudek i když se shledá, že souzený čin není obsažen nebo je nepřesně obsažen v zákonech a smí určit takový trest, aby trest byl účinný k nápravě souzeného a primární podstata spravedlnosti i ochrana občanů a Ústavy byla naplněna

g) V případě, že by mohlo dojít k porušení podstaty a principů obecně uznávaného pojetí spravedlnosti, soudce musí vydat precedentní rozhodnutí i proti znění litery zákona, došlo-li by k zjevně a morálně nespravedlivému rozsudku.

h) Takové rozhodnutí je následně automaticky podnětem k úpravě příslušných zákonů a předložení v nejbližším možném občanském referendu, které zabezpečí ministr spravedlnosti srozumitelně podle podmínek Ústavního znění referenda.

i) Okresní soudce soudí všechny soudy spadající mu do regionální oblasti. Zemský soudce soudí všechny soudy s dopadem na celé území republiky nebo čin spáchaný ve 2 a více okresech.

j) Nejvyšší soud je rozhodčím odvolacím soudem pro soudy okresní a zemské. Soudí ve složení senátu 3 soudců. Odvolací soud posuzuje celý případ znovu, vydává rozhodnutí, zda byl rozsudek oprávněný nebo neoprávněný a buď potvrzuje nebo znovu rozhoduje celý případ. Zúčastněné strany se smí odvolat k Odvolacímu soudu.

k) Odvolací soud projedná celý případ znovu a buď potvrdí původní rozsudek, nebo vydá rozsudek vlastní.

l) Všechny strany se smí odvolat k ombudsmanovi, který posoudí celý případ a rozhodne, zda došlo k pochybení v zákonech, nedostatku zákona a primárně posoudí podstatu zachování spravedlnosti v projednávané věci. Pokud zjistí, že došlo k jakémukoliv omylu, nedostatku, nedostatku zákona či posuzování, pochybení či omylu, zastaví účinnost rozsudku a postoupí k projednání prezidentovi republiky k rozhodnutí o zastavení soudního řízení, nařízení znovu projednání soudního řízení nebo změně rozsudku.

m) Soudci je uložena vysoká hmotná, trestní i morální odpovědnost. Má za úkol dodržet primární podstatu spravedlnosti, kterou chrání občany, stát a vytváří morální a společenskou hodnotu a kvalitu občanského státu. K tomu je mu udělena vysoká pravomoc vykládat a posuzovat spravedlnost, zákony i postih z rozsudku vyplývající, tak aby plnil společenskou funkci, ke které je soudní řízení určeno a činit rozhodnutí, kterými smí zákona užít tak, aby spravedlnosti bylo učiněno na prvním místě.

n) Ústava ukládá státu soudce ohodnotit takovým příjmem, který je dostatečný na zabezpečení jeho života a rodiny v důstojné míře, zabezpečit mu bezpečí jeho a jeho rodiny bez prodlení a překážek a všechny předpoklady k výkonu jeho funkce.

o) Poruší-li soudce své poslání, bude naopak potrestán v takové míře, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost ve vztahu k jeho míře pravomoci a postavení.

 

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.