Čl. 4 – Prezident

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 4 – nové Ústavy

(Tento článek Ústavy není ještě úplný, je v něm třeba doplnit mnohé vazby, na kterých se pracuje.)

Prezident

Uvedení do úřadu prezidenta a předání úřadu

a) Nejvyšší hlavou, pověřenou občany a občanům odpovědnou, k řízení státu je prezident republiky, na základě kandidatury volený na 2 roky v referendu nadpoloviční většinou účastných hlasů a odvolatelný referendem. Za tímto účelem mu občané svěřuji Ústavou stanovené pravomoci.

(Návrh počítá se silným prezidentským systémem. Důvodem je přímá odpovědnost jednoho jediného člověka i úřadu za celkový chod státu, odpovídá se občanům a občané jej mohou odvolat. Nikdo jiný. Dobu výkonu úřadu prezidenta je nutno diskutovat, je mnoho argumentů pro dobu krátkou 2 roky, delší 4 roky a dlouhou, 8 let)

b) Úřadující prezident je povinen vyhlásit referendum o volbě nového prezidenta nejméně 3 měsíce před skončením jeho funkčního období. Datum konání je pevně stanoven na dobu 30 dnů před skončením jeho funkčního období.

c) Úřadující prezident je povinen vyhlásit neprodleně výsledky referenda o volbě nového prezidenta, nejdéle do 1 hodiny po oficiálním uzavření sčítání.

d) Úřadující prezident je povinen do 24 hodin o vyhlášení výsledků posoudit a rozhodnout, zda referendum proběhlo podle Ústavy ČR a je platné nebo zda jej vyhlásí za neplatné pro porušení Ústavních podmínek provedení referenda..

e) Pokud prezident vyhlásí referendum za neplatné, s odůvodněním, musí do 24 hodin od svého rozhodnutí postoupit své rozhodnutí parlamentu ČR k hlasování o potvrzení nebo zamítnutí rozhodnutí. Parlament hlasováním 2/3 většinou potvrdí nebo zruší prezidentské rozhodnutí. Parlament musí rozhodnout do 24 hodin.

(kontrolní zdvojení pravomoci kvůli možnému střetu zájmů a občanské kontroly nad mocí prostřednictvím poslanců-hejtmanů zemského uspořádání)

f) Pokud parlament potvrdí prezidentské rozhodnutí .o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, vyhlásí úřadující prezident do 24 hodin konání nového referenda o volbě nového prezidenta do 14 dnů od rozhodnutí parlamentu.

g) Pokud parlament zamítne prezidentské rozhodnutí o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, uvede nového prezidenta do úřadu do 24 hodin od tohoto rozhodnutí a abdikuje.

Pravomoci prezidenta

a) Prezident sestavuje svou vládu a jmenuje ministry do funkce do 10 dnů od uvedení do své funkce.

( Prezident je odpovědný, musí si tedy své nástroje vybrat sám, jakékoliv jiným dosazené nástroje, kterým vláda bezesporu je nemusí fungovat a odpovědnost prezidenta se neguje, je nutné, aby prezident měl pravomoc vládu sestavit nebo ji kdykoliv vyměnit).

b) Prezident vyhlašuje válečný stav, stav ohrožení, mobilizaci nebo částečnou mobilizaci, vojenská nasazení a mimořádná nasazení Národní gardy.

( Prezident je hlavou státu, má-li jí být skutečně, musí na vnitřní i mezinárodní úrovni mít pravomoc operativně konat, zejména v případě ohrožení státu, jiné řešení sice řeší všechno možné, jen ne operativní schopnost obrany i nespoutaných jednání)

c) Prezident vyhlašuje občanské referendum, provádí dozor nad ústavností jeho provedení, schvaluje průběh a výsledky referenda a uvádí do funkce nového prezidenta.

(povinnost prezidenta vůči občanům vyhlásit referendum, vykonávat dozor nad Ústavností a předat vládu nástupci)

d) Nemůže-li prezident vykonávat svůj úřad, vykonává jej jeho zástupce podle znění Ústavy.

(zastoupení prezidenta v případě neschopnosti vykonávat úřad)

e) Prezident je nejvyšším soudním orgánem s pravomocí zrušit rozsudek nebo vrátit soudu k novému projednání.

(Právo a také odpovědnost prezidenta rozhodovat soudní pře, pokud se je nepodařilo s pojetím objektivní spravedlnosti vyřešit na nižších úrovních. V podstatě funkce nejvyššího soudce koncentrovaná do role jediného nejvýše postaveného člověka, který je veřejně viditelný a je schopen nést jasnou a přímou odpovědnost. Konzultovat může prezident s kýmkoliv na světě, odpovědnost za rozhodnutí však musí nést sám.)

f) Prezident má pravomoc vyhlásit amnestii.

(standardní právo prezidentského úřadu)

g) Prezident reprezentuje Českou republiku.

(primární právo prezidentského úřadu)

h) Prezident má právo vydat za vážných a mimořádných okolností prezidentský dekret, který má účinnost zákona s platností do doby, než o podstatě věci rozhodne občanské referendum. Platnost dekretu nesmí mít účinnost déle jak 6 měsíců a referendum o podstatě musí proběhnout nejdéle do 6 měsíců.

(primární právo prezidentského úřadu v případech nezbytné legislativní, státoprávní neb soudní nouze)

ch) Prezident jmenuje okresní hejtmany na základě proběhlých voleb do funkce okresního hejtmana a do funkce poslance parlamentu.

(primární  právo prezidentského úřadu)

j) Prezident odvolává z funkce okresního hejtmana a z funkce poslance parlamentu, pokud neplní svou funkci nebo pokud je trestně stíhán pro trestný čin.

(primární právo prezidentského úřadu)

k) Prezident jmenuje zástupce okresního hejtmana a poslance parlamentu

(primární právo prezidentského úřadu)

l) Pokud se vina odvolaného poslance neprokáže, musí být uveden zpět do své funkce okresního hejtmana i funkce poslance parlamentu. Zástupce okresního hejtmana a poslance potom musí odstoupit.

(zachování objektivní spravedlnosti vůči neoprávněně odvolanému zástupci lidu)

m) Prezident jmenuje do funkce a odvolává z funkce soudce na všech stupních.

(primární právo prezidentského úřadu, zabraňuje vzniku soudní mafie, hlídá odpovědnost soudců a uplatňuje primární právo proti vytvoření závislosti soudů na cizí moci nebo vlivu)

pokračování v přípravě…

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

2 komentáře: „Čl. 4 – Prezident

  • 23.6.2019 (14:54)
    Permalink

    Občané mají mýt právo v referendu odvolat poslance palamentu, hejtmana, starostu nebo člena jakéhokoli obecního, městského, krajského úřadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.