Zákon č. 05 – O armádě a ochraně státu

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Návrh Zákona č. 5 – O armádě České republiky

§ 1 – Armáda České republiky

a) Armáda České republiky se zřizuje Ústavou České republiky za účelem ochrany života, zdraví, bezpečí a majetku občanů státu a státu, ochraně státního uspořádání a ochraně státních hranic a území České republiky.  Armáda České republiky je tento úkol povinna plnit všemi prostředky, které má k dispozici s nasazením všech sil, vlastních životů i techniky.

§ 2 – Působnost armády České republiky

a) Armáda České republiky smí být legitimně nasazena k plnění úkolů stanovených § 1 na vlastním území a kdekoliv si to plnění § 1 tohoto zákona vyžádá na základě rozhodnutí vojenského velení podle povahy ohrožení a potřeby nasazení.

b) Armáda ČR smí být nasazena k plnění úkolů stanovených § 1 mimo území České republiky z rozhodnutí vojenského velení a prezidenta republiky podle povahy ohrožení a potřeby nasazení.

c) Armáda ČR může být nasazena k plnění úkolů podle § 1 i v rámci spolupráce s jiným armádním sborem nebo silou, pokud k tomu dá souhlas prezident republiky pokud není vyhlášeno v dané otázce nasazení občanské referendum. Pokud je vyhlášeno občanské referendum, smí dát souhlas pouze občanské referendum.

d) V nezbytně nutném případu přímého nebo nepřímého ohrožení, kdy hrozí prodlení v rozhodnutí, rozhoduje prezident republiky sám.

§ 3 – Složení armády České republiky

Armáda České republiky se skládá a podléhá Ústavní povinnosti a vojenské přísaze:

a) profesionálních jednotek

b) jednotek základní vojenské služby v aktivním výcviku

c) jednotek aktivních záloh a specialistů

d) jednotek pasivních záloh a specialistů

e) jednotek částečné mobilizace

f) jednotek úplné mobilizace

f) jednotek Národní gardy povolaných do aktivní vojenské služby

g) jednotek dobrovolných sborů mimo rámec mobilizace

§ 4 – Vojenská přísaha

a) Slibuji být důstojným a čestným příslušníkem Armády České republiky při ochraně občanů a republiky při plnění úkolů podle § 1 a při ochraně své vlasti, Čech, Moravy a Slezska nasadit i svůj život a zdraví. Tak přísahám.

§ 5 – Odmítnutí vojenské přísahy a služby v armádě

a) Odmítnutí vojenské služby a vojenské přísahy je možné svobodně podle své vůle předem. Odmítnutí znamená okamžitou ztrátu občanství, veškerých práv a výhod občana plynoucích z Ústavy.

b) Odmítnutí vojenské služby a vojenské přísahy neumožňuje žádné řešení náhradní civilní služby a souběžně zachování občanských práv a výhod.

(osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona nemá morální ani jiné právo požívat občanské výhody své vlasti)

§ 6 – Odmítnutí vojenské přísahy a služby v armádě

a) Odmítnutí a porušení vojenské služby, vojenské přísahy a povinností z toho vyplývajících v průběhu výkonu služby nebo nasazení je dezerce, která je trestná podle trestního zákona a porušením Ústavy.

(osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona v činní službě nebo vojenském nasazení přímým způsobem poškozuje své spoluobčany a stát, jedná proti zájmům spoluobčanů  státu a v době nasazení přímo nebo nepřímo napomáhá případnému nepříteli)

b) Voják v činné službě, nasazení nebo bojové akci má právo odmítnout bez trestu a bez následků splnit úkol nebo služební povinnosti, pokud by rozkaz nebo jeho plnění vedlo k rozporu s § 1 a tím by byl zneužit důvod, cíl služby a jeho služební přísaha.

c) Voják v činné službě, nasazení nebo bojové akci má povinnost odmítnout plnění rozkazů a úkolů v rozporu s platnými Ženevskými konvencemi, kterými by se dopustil nebo podporoval válečný zločin. Pokud tak neučiní, je přímo odpovědný za své skutky sám, bez ohledu na velení a rozkazy. Ženevské konvence je povinen znát a seznámit se s nimi.

§ 7 – Služba v cizích armádních a ozbrojených složkách

a) Občan smí svobodně vykonávat službu v cizí armádě nebo vojenské složce a požívat občanských práv a výhod podle Ústavy, pokud si plní své povinnosti v Armádě České republiky, která nastanou.

b) Pokud tyto povinnosti nesplní, ztratí občanství, občanská práva a výhody

c) Občanství, občanská práva a výhody ztratí i v případu, že bude vykonávat vojenskou službu u cizí armády nebo ozbrojené složky, které bude České republice přímo nebo skrytě nepřátelská, stane se nepřátelskou a občan ji bez prodlení neopustí, bez ohledu na závazky, které k ní má. Závazky ke své vlasti jsou přednostní a občan vykonávající vojenskou službu jinde je povinen tuto službu přijmout s podmínkou přednostní povinnosti ke své vlasti, pokud by takový stav nastal.

§ 8 – Vojenská služba

a) Profesionální vojenská služba

b) základní vojenská služba je stanovena v délce 6 měsíců a rozmezí 18-22 let,

c) speciální výcvik v délce 6 měsíců a rozmezí 18-26 let

d) záložní vojenská služba v délce 2 týdnů ročně a rozmezí 18-50 let

e) mimořádná vojenská služba podle potřeby ochrany státu

f) mobilizace v rozsahu podle povahy ohrožení státu

g) Povinná vojenská služba nemusí být uplatněna pro všechny dotčené ročníky.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.