Zákon č. 06 – O policii a bezpečí občanů

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Návrh Zákona č. 6 – O policii a bezpečí občanů

§ 1 – Zřízení policie

a) Podstata zřízení Policie jako služby občanům vyplývá z Ústavy České republiky a jako taková se tímto zákonem zřizuje.

b) Policie musí mít takové vybavení a personální obsazení, aby dokázala zabezpečit úkoly uložené jí Ústavou v době míru, v případech živelných ohrožení, v případech ohrožení státu, občanských svobod i v případech války nebo napadení.

c) Za tímto účelem se zřizují složky ..

 • policejní složky v přímém výkonu služby rozdělené pro jednotlivá hejtmanství
 • policejní složky v přímém výkonu s celorepublikovou působností
 • policejní složky zdravotního a sociálního zabezpečení
 • policejní složky pro technické zabezpečení
 • policejní složky pro hospodářské zabezpečení
 • policejní školy, kurzy a výcvik
 • policejní složky logistické
 • policejní složky ekonomické
 • policejní archiv a muzeum
 • policejní odbory
 • policejní štáb pro mimořádné případy a stavy ohrožení
 • policejní prezidium
 • policejní prezident

§ 2 – Řízení Policie

a) Nejvyšším orgánem s plnou pravomocí je policejní prezident. Jmenování a odvolání policejního prezidenta je plně v kompetenci Prezidenta republiky nebo zastupující osoby v případě neschopnosti vykonávat funkci Prezidenta republiky. Policejní prezident je součástí vlády Prezidenta republiky.

b) Policejní prezident řídí celý policejní sbor a jmenuje všechny nejvyšší funkce policejních složek a odvolává z nich jmenované  obsazení.

c) Policejní prezidium je výkonným orgánem policejního prezidenta a plně mu podléhá

d) Policejní složky podléhají policejnímu prezidentovi cestou policejních ředitelů

e) Policejní složky v přímém výkonu služby jsou rozděleny do okresních policejních ředitelství a podléhají policejnímu prezidentovi cestou okresního policejního ředitele.

f) Okresní policejní ředitelství zřizuje policejní útvary podle potřeby a povahy okresního hejtmanství a spolupracuje s okresní hejtmanem

g) Policejní útvary podléhají tomu, kdo je zřídil.

h) Policisté na jednotlivých útvarech podléhají ředitelům útvarů

 

§ 3 – Služební přísaha

Slibuji vykonávat funkci policisty čestně, poctivě a chránit životy, zdraví,  majetek a bezpečí občanů republiky i osob nacházejících se na území České republiky v případě potřeby i s nasazením vlastního života nebo zdraví proti komukoliv, fyzická i právnické osobě, případně i proti osobě ve státní správě a moci, pokud by taková svým jednáním porušovala Ústavu a zákony ČR bez ohledu na to, jakou funkci zastává.

§ 4- Právo odmítnout rozkaz

a) Policista má právo odmítnout každý rozkaz, který nebude vydán jasně a zřetelně a nebo bude postrádat přímou vazbu na odpovědnost velící osoby.

b) Policista má povinnost odmítnout rozkaz a jeho plnění přímo i nepřímo související s porušením Ústavy a práv občanů, směřoval by ve svých důsledcích nebo by hrozilo následné zneužití práv a svobod občanů.

c) Pokud by nadřízený vydal rozkaz porušující Ústavu a práva občanů nebo by proti občanským právům směřoval, je povinen policista vůči nadřízenému jednat jako proti každému jinému pachateli trestného činu, zadržet jej a zahájit nebo předat příslušným složkám bez prodlení k trestnímu stíhání.

d) Pokud by policista zjistil, že jiný policista páchá trestný čin, je výslovně povinen proti němu zakročit jako proti jakémukoliv jinému pachateli a učinit všechny zákonné úkonu s tím související. Pokud ta neučiní, sám se dopustí trestného činu.

Poznámka:

Odstavec c) a d) je nový prvek, který by měl být podstatou postaven na principu čestnosti policistů a policie a měl by být náhradou za inspekce a cizí vyšetřovací orgány, které navrhujeme zrušit. Takového požadavku na policii je zárukou vysokého morálního kreditu Policie a policistů a vysoce ceněného společenského postavení. Úkol není lehký a zabezpečuje sebereflexi Policie a důvěru občanů. Nezvládnutí tohoto úkolu by znamenalo návrat k nezávislým inspekcím, které vůbec nejsou dostatečnou zárukou pro objektivní spravedlnost ani morální kredit. Je věcí cti policistů uchovat čest policistů neposkvrněnou a požívat vysoké vážnosti a autority. Tedy volba, bud sebereflexe a autorita nebo nezávislé inspekce a společenská nedůvěryhodnost. Vychází to z logické vazby. ” Jak mohu věřit policistovi, když mu nemůžu věřit?” Proto je nutné zajistit primárně princip důvěry. Věřím policistovi a proto má důvěru úplnou, že bude chránit své poslání vždy, všude a proti všem narušitelům zákona, ať je to kdokoliv.

 

§ 5 – Práva policisty

a) Policista má právo zakročit proti jakémukoliv útoku  nebo ohrožení práv a svobod občanů, zejména proti životu, zdraví, důstojnosti, majetku trestným činem nebo přestupkem.

b) Proti podezřelým pachatelům trestných činů policista postupuje podle trestního zákona

c) Proti pachatelům přestupku policista postupuje dle svého uvážení a zákon mu uděluje pravomoc rozhodnout na místě nebo v policejním řízení s maximální možnou výši pokuty 10.000,- č. Vyšší pravomoc má denní soudce daného okresního hejtmanství.

d) Proti pachateli vážného trvajícího útoku se zbraní v ruce na život nebo zdraví nebo proti zásadnímu útoku na majetek, kdy hrozí škoda velkého rozsahu (nutno definovat) smí policista užít zbraně bez ohledu na následky pro pachatele.

e) Proti pachateli trvajícího útoku beze zbraně na zdraví, důstojnost nebo majetek a proti pachateli na útěku smí užít mírnější prostředky než zbraň v takové míře, v jaké je to nezbytně nutné pro zastavení útoku a zadržení pachatele. Následky přiměřeného zákroku jsou v riziku pachatele páchajícího trestný čin.

f) Policista smí užít hrozbu zbraně a zbraň v případu, že je důvodné podezření, že pachatel je ozbrojen a na útěku, je důvodný předpoklad, že zbraň užije nebo je zjevné nebo důvodné podezření, že by zakročujícím policistům nebo třetím osobám vzniklo důvodné riziko ohrožení na životě nebo zdraví i kdyby byl beze zbraně. V takovém případu užije zbraň v rozsahu co nejmírnějším, v jakém je to nezbytně nutné. Následky jsou v riziku pachatele páchajícího trestný čin.

 

na dalším se pracuje…

 

 

 

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

1 komentář: „Zákon č. 06 – O policii a bezpečí občanů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.