Zákon č. 09 – O sociálním zabezpečení

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Návrh části Zákona č. 9 – O sociálním zabezpečení

§ 1 – Základní sociální zabezpečení

a) Každý občan žijící poctivým způsobem dnem vzniku občanství narozením nebo přijetím občanství, až do zániku občanství úmrtím, zrušením občanství nebo odmítnutím občanství má nárok na minimální příjem od státu ve výši dostatečné na důstojné životní podmínky a krytí nákladů na bydlení, teplo, světlo, jídlo, oblečení, vzdělání, zdravotní péči, věci a náklady osobní potřeby a základní spotřebitelské standardy.

b) Výše minimálního příjmu pro každého je stanovena po narovnání ekonomických vztahů v České republice na (v předběžném rozsahu 25.000,- Kč / osobu, žijící poctivým způsobem.

c) Každý občan nežijící poctivým způsobem, ve vyšetřovací vazbě a pravomocně odsouzený pro trestný čin  ztrácí nárok na minimální příjem od státu po dobu trestu a je omezen pouze na právo na práci, vzdělání a zdravotní péči. Pokud osoba ve vazbě nebyla pravomocně odsouzena, má nárok na zpětné vyplacení zadrženého minimálního sociálního příjmu.

d) Minimální příjem pobírají všichni občané bez rozdílu, bez ohledu na jejich další příjmy z poctivé práce nebo podnikání formou výplaty na svůj Ústavou chráněný a nedotknutelný občanský účet měsíčně nejdéle do 15.dne daného měsíce s výjimkou osob podle bodu c.

e) Z minimálního sociálního příjmu je povinen stát strhnou z občanského účtu osobě povinné hradit zákonem stanovené výživné na děti  a neprodleně je převést na účet vyživované osoby.

f) Zatížení státního rozpočtu podle § 1 tohoto zákona je vyčísleno na částku 25.000,- Kč v poměru současné kupní síly české koruny ( předběžně orientačně na 10 mil. občanů x 25.000,- / 250. tisíc milionů / 0,25 bilionu /měs. / 3 biliony / ročně.

g) Zabezpečení tohoto rozpočtu je povinen stát podle nové Ústavy zajistit výhradně v kladném státním rozpočtu z příjmů do státního rozpočtu ( viz. návrh Zákon o státním majetku č. 15 )

Komentář k významům vyvolaným výše návrhovou úpravou do zákona


 • stabilizuje minimální životní a sociální podmínky všem na evropský standard
 • 3x zvyšuje minimální kupní sílu všech občanů bez rozdílu, s výjimkou kriminálních živlů
 • 3x zvyšuje minimální objem tržního prostředí pro firmy a podnikatele
 • stabilizuje uvěrový, bankovní a investiční sektor soukromé i podnikatelské sféry do výše tohoto objemu
 • odstraňuje bezdomovectví, plošnou zadluženost obyvatelstva, podvody na cílená zadlužování obyvatelstva, plošně odstraňuje a brání  exekuční likvidaci občanů
 • obsahuje následnou důstojnou a reálnou dosažitelnost pro občany na své současné zadlužení
 • obsahuje reálné prostředí pro současné věřitele pro občany důstojně dosáhnout na své pohledávky
 • odstraňuje plošně a celkově nezaměstnanost
 • odstraňuje úplně náklady na pracovní úřady a státní aparát v této komoditě
 • negativní prvek je naopak nedostatek pracovních sil
 • pozitivní prvek je vymezení kvalitní pracovní síly s motivací dosažení mezd a podnikatelských příjmů několikrát vyšší než je sociální minimum (50-75.000)
 • pozitivní prvek je vymezení nekvalitní pracovní síly, která je v důsledku dražší než udané sociální minimum a  zapojení této skupiny do daňového systému a platby do příjmů státu (oproti současnému stavu).
 • pozitivní prvek je narovnání vztahů mezi občanem žijícím poctivým způsobem a občanem žijícím nekalým způsobem na úkor ostatních občanů .
 • pozitivum je kompletní ekonomické zabezpečení rodin s dětmi na kvalitní výchovu a vzdělání při zachování důstojného existenčního minima. ( i řádná výchova dětí platných pro společnost a jejich kvalifikace a vzdělání je práce pro stát )
 • pozitivum je kompletní ekonomické řešení důstojného zabezpečení seniorů a lidí ve stáří
 • pozitivum je kompletní ekonomické řešení důstojného zabezpečení nemohoucích
 • pozitivum je vytvoření podmínek pro prevence kriminality pod tíhou hrozby ztráty sociálního minima zejména pro tu část občanů na hraně morálky a zákona, přilepšujících si občas drobně na úkor sousedů nebo zaměstnavatelů.
 • pozitivum je vytvoření podmínek pro snížením majetkové kriminality pod tíhou hrozby ztráty sociálního minima pro tu část občanů na hraně morálky a zákona, kteří nectí pravidlo poctivého způsobu života.

doplněno na základě připomínkového řízení koordinačního výboru

 • pozitivní je též komplexní zabezpečení okamžité dostupnosti plateb výživného (100% výběr) podle odst. e, ve prospěch vyživovaných dětí cestou z občanského účtu plátce výživného viz. návrh nové Ústavy článek 15 – Majetek státu (plná ochrana dítěte).

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.