Řešení životní úroveň, mzdy, důchody, sociální bezpečí, občanský účet

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

4.kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

12:00 → řešení životní úroveň, mzdy, důchody, sociální bezpečí, občanský účet

 

Životní úroveň

Špatná, mnohdy až zoufalá životní úroveň českých občanů je tristní. Výrazný podíl na ní má propletenec vzájemných faktorů,. Některé byly vytvořeny záměrně, jiné vznikly plánovaně i neplánovaně, jako přirozené důsledky jiných vzájemně provázaných vlivů.

Nebudeme dnes rozebírat jednotlivé ekonomické, politické, nadnárodní i kriminální vlivy. Dnes je třeba říci v zásadách, co je třeba primárně opravit na životní úrovni.

– Navrhnout narovnání příjmů poctivě pracujících občanů a jejich rodin na úroveň preferovaných evropských zemí (míněno děti, mládež, pracující, pečující a důchodci nebo nemohoucí).

– Tento problém spočívá především v nekalé politice uměle udržované hodnoty koruny a tím i hodnoty práce a všeho ostatního kolem s celkovým vyústěním penězovodů do rukou cizích zájmů, EU, nadnárodních koncernů, nadnárodních bank cestou ČNB a zadluženosti státu.

– Opravou by mělo být zrušení ČNB a tím penězovodů a vytvoření České státní banky, která by měla jasně definovány povinnosti novou Ústavou (změnami Ústavy) s hmotnou i trestní odpovědností.

– Dalším krokem je poté narovnat kurz koruny a stabilizovat měnu tak, aby poměr kupní síly občana, hodnota práce a porovnání s tržními cenami byly odpovídající evropským státům. Tohoto lze dosáhnout narovnáním kurzu příkl. 1EUR = 8,-Kč, kdy se hodnota práce a obvyklé ceny na trhu přibližně srovnají s Evropou.

– Dalším návrhem je nový pojem „ občanský důchod“ jako výchozí sociální minimum na každého občana od narození až po důchod, ve výši k současnému poměru 25.000,- Kč.Navrhnout jak vytvořit podmínky pro „ občanský důchod “ sociálního minima, výchozí stav tak, aby dostačovalo na existenční, vedlejší a nucené náklady pro život, tedy bydlení, světlo, teplo, stravu, hygienu, zdraví, vzdělání a základní společenské, kulturní a zájmové vyžití. (25.000 Kč/měs.)

– K tomu patří pojem pro stabilizaci a další možný rozvoj naší země, který bychom nazvali „ sociální bezpečí občanů a rodin “

– Sociální bezpečí občanů a rodin je obsáhlý pojem a vyžaduje strukturální změny v naší společnosti. Je nutné jej chápat časově jako dlouhodobý. Je důležitý pro morální, pracovní, kulturní rozvoj rodin, občanů, výchovy dětí a celého státu. Musíme jej vidět jako trvalý základní pilíř změn a lepšího stavu země.

– Neobsahuje jen hmotnou podstatu ale i celkové podmínky k životu a rozvoje zdravého a silného národa, společenství občanů, při čemž národem není v současnosti míněna jen a pouze národová nebo etnická příslušnost, ale skladba občanů takovou jakou dnes máme, bez rozdílu s právem rovnosti poctivých a spořádaných občanů.

– Tím jsou míněny rovné podmínky ve výhodách, ale i povinnostech a odpovědnosti každého jednotlivého občana, ctícího tradiční hodnoty, poctivost, pracovitost, péči o rodinu, soudržnost nebo vztah ke své zemi s vůlí svou zemi bránit.

– Souhrnem úkoly jsou to nelehké, mnohé nebudou realizovatelné ihned, ale budou odvislé od dalšího historického vývoje v naší zemi. Abychom mohli skutečně jít dopředu, do skutečné podoby odpovídající představám 21. století, je třeba někde začít a to bez jasných a konkrétních plánů nelze. Je tedy potřebné je vytvořit bez závislosti na starém odumírajícímu modelu společnosti. Je pro to potřebné začít něco dělat. Pojďme tedy konkrétně. Mnohokrát, ačkoliv se problémy zdály neřešitelné, měly řešení na dosah a v podobě v zásadě jednoduché.

 

Občanský důchod. Občanský účet, sociální minimum a kde na něj vzít, protože na dluh je to nepřípustné

 – „Občanský důchod“ vidíme jako sociální minimum přirovnatelný k současnému příjmu 25.000,-/osobu/měsíc každému poctivě pracujícímu občanu, dětem, důchodcům, matkám, nemohoucím atd. Tento stav můžeme pracovně nazývat občanským důchodem, občanskou rentou, občanským podílem na státním majetku.

– Vycházíme-li dnes z již ve světě známého pojmu „občanský plat“ nemůžeme ho přijmou jako řešení, protože občanský plat jako takový je stavěn jako součást státního rozpočtu na dluh nadnárodním bankám.

– Je-li státní rozpočet na dluh Evropské nebo jiné banky nebo na dluh státu, návazný na tyto banky, vyjde z výsledku to, že občanský plat na dluh se občanům vrátí jako bumerang, který stát prostřednictvím daní zase od občana musí vybrat. Jinými slov, nadnárodní banky dluh budou poskytovat do té doby, dokud se jim bude stát i občané podřizovat. Je to tedy nekonečná závislost a područí.

– V našem případu navrhujeme „občanský důchod“, kdy se jedná skutečně o podíl na kladném státním rozpočtu a hospodaření našeho státu. Tedy žádný dluh, ale ze zisku státního rozpočtu.

– Pro mnohé tato zdánlivá utopie však za předpokladu třech zjednodušujících zásadních strukturálních kroků je naopak reálná tak jednoduše, že ji lze zavést jednou jedinou zákonnou úpravou.

 • Zrušit všechny daně (nesmějte se)
 • Změnit účetně-daňový systém odčitatelnosti výdajů, tedy zrušit stávající daňový základ tvořený příjmy minus výdaje
 • Zavést jedinou daň z každého příjmu sazbou 5% pro každého
 • Zavést jedinou občanskou daň ročně ve výši cca. navrhujeme 25.000,- Kč. (1/12 z občanského důchodu)

 – Vytvořením občanského důchodu jako sociálního minima 25.000 Kč/měs. na osobu se jedním zásahem :

 •  odstraní se 100% nezaměstnanost včetně drahých úředníků a úřadů
 • odstraní se ze dne na den bezdomovci
 • odstraní se současný ale i budoucí problém s výší důchodů
 • odstraní se celkový problém se zdroji důchodového zabezpečení
 • odstraní se všechny nemocenské, sociální podpory i s úředníky a úřady
 • odstraní se jedním zásahem všechny zotročující dotace, příspěvky na bydlení, na minima, mateřské
 • mnoho dalšího.

– Souběžně tím dojde k odstranění veškerých prodlev a dluhů ve výběru daní, které se automaticky ze sociálního důchodu strhnou, bez potřeby rozsáhlých úřadů.

– Tento stav bude i plnit mnoho dalších vedlejších efektů, jako je prevence před částí majetkové a násilně-majetkové kriminality, protože státní sociální důchod by měl být podmíněn podmínkou „pobírá pouze spořádaný a poctivě pracující občan“. Míněno, že není pravomocně odsouzen.

– Pokud ne, dojde ke ztrátě občanského důchodu ve výši 25.000 Kč na dobu pravomocného rozsudku. Ztráta je tak vysoká, že eliminuje úmysly kriminálních živlů do té míry, že jenom úplný idiot by přišel o statisíce krádežemi kapesními menšími než státem garantovaná jistota.

– Souběžné navrhované změny a přísnost trestů zaručují účinnost této prevence zcela jednoznačně, zejména navrhovaným součtem trestů za počet spáchaných trestných činů.

– Tento faktor bude působit zejména i na nepřizpůsobivé skupiny občanů zcela efektivně a účinně. Nebudou totiž riskovat pro krádeže ztrátu jistotu statisícových částek a trvalého příjmu.

– Navíc se z nepracujících, daně neplatících a sociálně vyžírajících stanou daně platící a spotřebitelé, aniž by si to uvědomovali a tedy ti kteří přinesou svou tržní sílu do obchodního a podnikatelského prostředí a tím podpoří všeobecně tržní ekonomiku. Stoupne 3x kupní síla i tržní prostředí. A budou aspoň trochu užiteční.

– „Občanský účet“ u nové České státní banky je dalším novým prvkem jako státem chráněný a nedotknutelný účet, na který nesmí dosáhnout nikdo, než pouze občan a stát, výhradně pro účely pro účely výplaty občanského důchodu, srážky daně, vrácení daně a výplaty přímého podílu zisku státního rozpočtu zpět občanovi.

– Zákazem zásahu do tohoto účtu jakoukoliv třetí stranou včetně exekutorů zmizí problém nevybraných daní a dluhů a zamezí se exekutorů a priori zasáhnout do životního minima nutný pro důstojný život občana a do narušení zdroje určeného k existenci rodiny, výchovy dětí a potřeb pro výchovu.

– Vytvoří to rovněž okamžité řešení existenčních a životních problémů předluženého obyvatelstva a jejich likvidační životní podmínky.

– Oddlužení v návaznosti na občanský důchod.

– Navrhnout jak vyřešit zadluženost a exekuce u občanů a firem, jak oddlužit od lichvářských, spekulativních a amorálních úroků, penále a pokut, jak vrátit dluhy na základní výšku a vytvořit podmínky pro možnost splacení nelikvidační cestou bez narušení základní životní úrovně.

– Oddlužením se míní jedním zásahem napravit všechny křivdy, zlodějiny, amorální úroky, pokuty a sankce, včetně nehorázných exekučních poplatků, schovaných za údajnou spravedlnost a právo, ke kterým došlo. Je tím míněno plošné oddlužení na základní původní výši dluhu a zrušení všech navýšení.

– Občanský důchod cestou občanského účtu umožňuje bez rozdílu každému za důstojných sociálních podmínek základní původní dluh splatit, protože nelze ani porušit oprávněná práva věřitelů.

– Samozřejmě bez jakéhokoliv navýšení, nebo maximálně s úrokovou sazbou stanovenou novou Českou státní bankou, počítáno ode dne platnosti těchto nových pravidel s max. s úrokovou sazbou 2% ročně.

– Statut exekutora je v našem návrhu nezbytně nutné vrátit do rukou zákona, tedy soudů, nikoliv soukromých vymahačů a soukromých exekutorů, protože už principiálně výkon práva patří do rukou státních orgánů, nikoliv soukromých.

–  Potom se dá definovat, že výkon práva soudem má za sledovaný cíl právo, nikoliv ekonomickou výši a navyšování zisku soukromým zájmem, čímž dochází dnes ke zneužití práva mimo chráněný zájem jak věřitele, tak dlužníka.

– Nepracující a přiživující se osoby navrhujeme řešit nekompromisně, vytvořit podmínky k výraznému snížení těchto osob a zůstatek notoricky žijících osob na úkor společnosti postavit před volbu poctivé práce nebo nulová tolerance. Tento výraz je nový, je třeba jej přesně definovat a rozpracovat.

– Výrazně menší zbytek spekulativních dlužníků, který by se i přes veškeré podmínky a možnosti vyhýbal úhradě se potom již dopouští kriminálního činu se ztrátou sociálního minima v podobě občanského důchodu od státu, a to by musel být úplně nesvéprávný, aby se vyhýbal placení časově i výší omezeného dluhu proti ztrátě mnohonásobně vyšší.

Kde nastane zpočátku problém?

– Problém je a bude zcela bezpečně. Tato doslova revoluční úprava zasáhne všechny ty toky a penězovody, které nám občanům chybí a tečou někam jinam, jenom ne do našeho státu a do kapsy občanům.

– A tyto penězovody se budou bránit, protože jsou napojeny na všechno kolem nás. Jsou to opravdu bilionové a trilionové částky.

– Ti postižení budou hovořit nejprve, že je to nesmyl, poté, že je to moc složité, poté budou strašit vším možným, od nabourání mezinárodních vztahů, ohánět se všelijakými argumenty, právy i neprávy až po strašením narušení světových bankovních systémů.

– Ale o to právě jde. Vymanit se z dluhové pasti a závislosti na světových bankách, odstřihnout jejich penězovody, přisáté jako pijavice na všem co dnes máme kolem sebe, až po daň z blbého rohlíku.-

– Bude to systém nový a přinese rovněž mnohé s čím si budou muset lidé poradit na všech společenských úrovních. Zmizí vazby mezi spekulanty nebo se stanou neúčinnými, zasáhne to korupční prostředí s dlouhými vazbami na mafie, protože zásadní nová konstrukce státu jim odebere prostředí korupce, zbytečné úřady a moc rozhodovat o peněžních tocích.

– Jsme pro stanovisko nulové zdroje pro neziskovky a přísavné firmy na peněžní toky státní správy, protože tyto budou přeneseny z větší části na obce a okresní zemské uspořádání.

– Počítá se s zákazem dotací jak tuzemských tak mezinárodních, zrušením státní podpory církvím, neziskovkám i politickým stranách. To už ale v jiných nebo příštích kapitolách.

– Zdravá podpora té části potřebných neziskovek a věcí je dále okresního hejtmana v přímé podpoře občanů z vlastních fondů, a tam kde rozhoduje.

– A takových důsledků bude mnoho. Ne však již s dopadem na občany, občanský i státní majetek občanů, ale na úkor zlodějského kanalizačního potrubí bank, nadnárodních koncernů a spekulantů.

 

Jeden negativní důsledek to z počátku přinese.

– Ne-zaměstnanost se na čas změní v ne-do-zaměstnanost. Bude málo pracovitých a poctivých lidí a na čas bude problém sehnat kvalitní pracovníky. To však povede pozitivně ke zvyšování platů a snaze podniků získat ty pracovité a také si je udržet. Též k návratu kvalifikace, výchovy a odbornosti pracovníků.

– Faktem je též, že velice slušný sociální důchod bude motivovat k lenosti a pohodlí. Na stranu druhou, člověk pobírající pouze sociální důchod 25. 000 na rozdíl od pracujícího člověka, který bude pobírat sociální důchod 25.000 + odhadem dalších 50.000 mzdy je dostatečná motivace pro vytvoření prosperujících rodin na důstojné a kvalitní úrovni.

– Možnosti zdroje dalších příjmů budou motivovat lidi slušně bydlet, stavět, kupovat pozemky i investovat.

– Tento stav je startér ekonomiky 21.století ve všech směrech. Časem se vrátí většina do pracovního procesu, ten se nebude strmě stupňovat v zatížení na práci a pomůže vyrovnat poptávky a nabídky, kde by dalším efektem mělo být utlumení nadvýroby a utlumení řetězové devalvace cen.

– Ten zbytek nepracujících, který zůstane a který nikdy nedělal, daně neplatil a ještě čerpal dávky, nikdy dělat stejně nebude.

– V našem návrhu alespoň nebude páchat škody zaměstnavatelům nekvalitní prací a zlodějinou, daně mu budou strženy z občanského důchodu okamžitě a žádné další sociální dávky také čerpat nebude.

– Tím se nebude i zaměstnávat obrovský státní aparát na to, aby příživníkům stál leštil plínky. Což je dražší než sociální důchod, který navrhujeme. Navíc se takový příživník stane daně platícím spotřebitelem, což předtím nebyl.

– Považujte to prosím za hrubý a především nekompletní nástin několika základních vazeb a bodů. Je jich samozřejmě více.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.