Ústava, zákony, zákonodárná moc občanů, plné referendum

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

3. kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

11:30 → řešení Ústava, zákony, zákonodárná moc občanů, plné referendum

Analytický souhrn a vize

Celkový stav společnosti lze shrnout do základních bodů jako celkový společenský rozvrat a úpadek tradičních hodnot, způsobený mnoha vlivy, jak vnějšími, tak vnitřními. Nemalý podíl na stavu má velmi rychlý rozvoj technologií a celkové přeměna způsobu života, která ovlivňuje zejména společenské hodnoty, tradice a základní lidskou i společenskou morálku. Všechny nešvary, problémy a jsou potom důsledkem těchto i dalších vlivů. Jediným řešením vidíme vrátit se k pevným a trvalým hodnotám lidské společnosti . Pevně je zafixovat jako stálé a neměnné hodnoty od základních principů s historickým dopadem, až po každodenní pravidla života každého z občanů. Proces nejméně na 3 desetileté cykly s plným nasazením lidí moderní vize společnosti nesoucí si sebou tradiční a morální hodnoty. Tomuto cíli je nutné věnovat maximální úsilí, pochopení a vůli to dokázat.

Součástí procesu historického vývoje byla vždy pravidla a zákony uplatněné ve společnosti. Zákonů by mělo být co nejméně, měly by být srozumitelné každému na všech úrovních vzdělání a inteligence. Za Občanské referendum bychom dokázali i přijmout myšlenku, že počet a obsah zákonů by měl být Ústavou fixně stanoven a zákony by měly být důsledně vymahatelné na komkoliv bez rozdílu společenské postavení.

Ústava by potom měla být jasně a srozumitelně deklarována vůlí občanů v plném občanském referendu, měla by být vymahatelná a porušení Ústavy by mělo mít hmotnou i trestní odpovědnost pro každého. Toto chápání vidíme jako jedinou cestu k nápravě všech vývojově i historicky podstatných vysokých i dílčích příčin problémů a řešením. Ačkoliv se to zdá dnes ne zcela reálné, je to naopak proveditelné a to co nejjednoduším způsobem, jaký lze projektovat.

Princip spočívá ve společenské změně odstoupením od zneužívané a zkorumpovatelné zastupitelské demokracie, což je vláda naprostých menšin prostřednictvím populistické medializace nad většinou a přejít na většinovou vládu občanů prostřednictvím přímé demokracie, což ve správném chápání znamená zrušení politických stran a zájmových skupin.

Mnozí budou zřejmě namítat, že nemohou stát řídit lidé nevzdělaní a bůhví jací, že by to přineslo zmatky a chaos. Tento výklad považujeme za naprosto účelový a nesmyslný. Především tento stát je právě těchto občanů. Za druhé, žádnému současnému politikovi nic nebrání v tom kandidovat přímo, oslovit voliče svou kvalitou, výsledky, záměry a ucházet se o veřejnou funkci, stejně jako nyní, jen ji bude muset uplatnit přímo k občanům, bez zákulisních cílů, plánů a falešných stran podléhajících každý té své ideologii schované za manipulativní politické volební programy, s cílem však jediným, získat právě onu zákonodárnou moc, jejíž důsledkem je potom moc nad zákony a mocí ve státě a tudíž manipulace společnosti k úplně jiným zájmům, než jsou zájmy občanské.

V tom právě spočívá ona zásadní změna, žádný dnešní politik, v budoucnu kandidát na veřejnou funkci už nebude mít přístup k zákonodárné moci, pokud mu ji sami občané neschválí. Mnozí namítnou, že tím není řešen státní aparát a výkony veřejných funkcí. Ale pravdou je zase opak. Z přímého referenda a zákonodárné moci občanů naopak samostatně vyplývá vznik přímé hierarchie veřejných funkcí a to znamení prezidentský systém, kdy občané si volí prezidenta a navrhovaným zemským systémem okresů své okresní hejtmany, kteří budou souběžně čestnými funkcemi v parlamentu, ale již bez zákonodárné moci, pouze s úkolem střežit Ústavu, ve které budou vymahatelně chráněna občanská práva a povinnosti jak občanů, tak veřejných funkcí. Nebudou již ale dále měnit a deformovat zákony nebo do nekonečna vytvářet právní chaos nekonečným přidáváním špatných a nedostatečných zákonů, tím ani přidávání proti-občanských zákonů v zájmu jakékoliv cizí moci nebo zájmové skupiny.

Systém odpovědnosti a viditelnosti viníka je primární. Je-li tedy prezident volen přímým referendem občanům, musí být odpovědný a odvolatelný občany. Princip jedné celkové odpovědnosti, nikoliv 200 anonymních nedohledatelných nepřímých viníků špatného zákonodárství.

Takové postavení prezidenta musí být nutně vybaveno pravomocí, aby tato funkce dokázala a měla možnost plnit s odpovědností úkol, který je na hlavu státu uložen opět Ústavou. K tomu je logické, že tuto zemi, národ i stát by reprezentoval právě prezident. Svou vládu jako výkonný orgán si musí sestavovat, řídit i odvolávat sám. Jako pojistka v Ústavě je odvolatelnost kohokoliv z nich občanem. Pro řízení státu je potom logické, že vazba prezident a vláda řídí stát přímo společně s volenými okresními hejtmany, které si lidé zvolí nebo odvolávají přímo na svých okresech.

Ani tento sytém není dokonalý, rozsah pravomocí okresních hejtmanů je třeba diskutovat a jasně stanovit, opět s hmotnou i trestní odpovědností a odvolatelností, ale vidíme jej jako výrazně jednoduší, funkčnější a spravedlivější, než stav současný. A zásadně levnější.

Celý princip potom stojí opět na zákonodárné moci v rukou občanů, což obnáší též vyprojektovat kvalitní organizaci a provádění referenda a podmínky pro právo předložení otázky k referendu, jak v Ústavě, tak prováděcí systém. To ale není zdaleka tak těžký úkol a zdaleka není neproveditelný.

Toto je první tématické shromáždění, kde se tato otázka a směr pouze otevírá, nikoliv, aby dnes vzešel hotový produkt. Je třeba stanovit občanské, národní a demokratické cíle a vize a začít plánovat jejich přípravu, zpracování a předložení veřejnosti jako kvalifikovaná příprava pro budoucnost. Naše společné občanské schopnosti potom mohou pomoci tomu, jestli se toto podaří dnes, příště, za dlouho nebo nikdy.

Vlastenectví není hysterický povyk, ani destruktivní a sebedestruktivní na ulicích, populistická hesla a cesta k moci propagací kosmetických změn s efektem, že tuzemská i nadnárodní banksterská mafie zůstane tam kde je a bude manipulovat světem a občany od války k válce, od nevolnictví do moderního nevolnictví a otevřenému nebo skrytému fašismu.

Vlastenectví je čistý štít, práce pro svou zemi a občany, ku prospěchu nikoliv ku prospěchu zájmových skupin, ať je to kdokoliv. Tradiční hodnoty, poctivost, a poctivá práce, úcta a uznání k lidem co něco umí, něco dokázali a ochrana této společenské většiny (dnes to bohužel není úplně obecnou pravdou) je nezbytná před těmi, co bez těchto zásad jakýmkoliv způsobem poškozuji společný společenský a morální zájem a upřednostňují svůj život a zájmy před ostatními bez ohledů, empatií, soudržnosti, pouze pro sebe a své zájmové skupiny.

Toto je třeba přenést nejen obecně do společnosti, ale především do klíčových a neměnných pravidel, vymahatelné Ústavy a zákonů a chránit tuto myšlenku před plíživými změnami ze strany malých i nadnárodních zájmových skupin. A tak, aby se pozitivně promítla ve všech ohledech systémově do života každého z nás.

Což budeme řešit v další.  kapitole.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.