Zákon č. 02 – Trestní zákon

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Návrh Zákona č. 2 – Trestní zákon

Hlava první

Základní ustanovení

§ 1 –  Trestní odpovědnost za porušení Ústavy

1) Kdokoliv, fyzická osoba nebo právnická osoba prostřednictvím fyzických zástupců nebo pracovníků poruší Ústavu nebo zaviní porušení přímou i nepřímou cestou, bude neprodleně trestně stíhán podle § 1 Porušení ústavy tohoto zákona, dočasně suspendován ze státní funkce, pokud takovou funkci zastává a nahrazen zastupující pověřenou osobou, až do doby soudního výroku. Bude-li zproštěn obvinění, má právo se vrátit se do své funkce a zastupující osoba odstupuje. V případu odsouzení je stanovena trestní sazba od 1 roku do 25 roků vězení nepodmíněně nebo doživotím, půjde-li o zvlášť závažné jednání proti občanům republiky a státu se zvláště závažnými důsledky, nebo pokud by takový důsledek mohl nastat.

2) Kdokoliv poruší Ústavu podle odstavce 1. a způsobí škodu na majetku občanů ve státní správě, na majetku občanů nebo třetí osoby, kdo způsobí škodu nebo újmu na životě, zdraví, právech občanů nebo třetí osoby, je hmotně odpovědný, je povinen škodu uhradit bude odsouzen v souběhu s bodem 1 k propadnutí majetku ve prospěch poškozeného, příkazem k úhradě.

3) Půjde-li o cizí osobu trvale žijící na území republik, hosta nebo migranta, bude v souběhu s uloženým trestem po ukončení výkonu trestu neprodlen do 24 hodin vyhoštěn do země svého původu.

§ 2 – Trestní odpovědnost soudců, veřejných činitelů a státních úředníků

1) Za porušení Ústavy nebo zákonů této republiky bude potrestán soudce, veřejný činitel nebo státní úředník odnětím svobody nepodmíněně v rozsahu 1 až 10 roků tehdy, kdy se zpronevěří svým jednáním svého poslání a službě státu a poruší zákony této republiky, ale nedošlo k porušení Ústavy. V případu, kdy došlo v souběhu k porušení Ústavy, uplatní se § 1.

 

§ 3 – Trestní odpovědnost osob

1) Osoby, kteří se dopustí trestného činu uvedeného v zákonech této republiky budou odsouzeni k trestu o 1 dne do 25 roků vězení podmíněně nebo nepodmíněně, podle povahy společenské nebezpečnosti a stanoviska soudu, v souběhu mohou být odsouzení k propadnutí majetku nebo jeho části, k povinnosti uhradit škodu nebo trestem, který mu uloží soudce  v takovém rozsahu, aby splnil účel obecné spravedlnosti.

2) Občané, kteří se dopustí trestného činu uvedeného v zákonech této republiky budou odsouzeni k trestu o 1 dne do 25 roků vězení podmíněně nebo nepodmíněně, podle povahy společenské nebezpečnosti a stanoviska soudu, v souběhu mohou být odsouzení k propadnutí majetku nebo jeho části, k povinnosti uhradit škodu nebo trestem, který mu uloží soudce  v takovém rozsahu, aby splnil účel obecné spravedlnosti.

2) Trvale žijící cizí osoby na území republiky, hosté nebo migranti, kteří se dopustí trestného činu uvedeného v zákonech této republiky budou odsouzeni k trestu o 1 dne do 25 roků vězení podmíněně nebo nepodmíněně, podle povahy společenské nebezpečnosti a stanoviska soudu, v souběhu mohou být odsouzení k propadnutí majetku nebo jeho části, k povinnosti uhradit škodu nebo trestem, který mu uloží soudce  v takovém rozsahu, aby splnil účel obecné spravedlnosti. Součástí rozsudku a trestu může být i vyhoštění z republiky.

 

§ 4 – Výkon soudního rozhodnutí a trestu

1) Výkon trestu a soudního rozhodnutí se provede neprodleně, bez průtahů orgány státní moci. Výkon trestu se provede nekompromisně a takovým způsobem, aby trest plnil funkci účinnosti a ochrany veřejnosti, občanů této země a státu. Žádný prováděcí předpis nesmí tomuto bránit, klást překážky, způsobovat průtahy nebo negovat rozhodnutí soudu a účinnosti rozhodnutí.

2) Výkon trestu musí být při zachování lidské důstojnosti účinný a nekompromisní. Kriminální živly musí mít z výkonu trestu respekt a oprávněné obavy z dalšího postihu. Kdo by narušoval toto zákonem stanovené pravidlo bude stíhán pro porušení Ústavy, ustanovení xy….

3) Do 1. nápravné skupiny bez ostrahy bude odsouzený zařazen  pro trestné činy neúmyslné, z nedbalosti a porušením odpovědnosti. Má nárok na kolektivní umístění ve výkonu trestu, práci ke obživě a na úhradu hmotné odpovědnosti uložené mu soudem, na návštěvy 1x týdně, při vzorném chování na 2 denní vycházku 1x měsíčně, sdělovací prostředky a 1 telefonní hovor denně, ve volném čase přístup k televiznímu vysílání a sdělovacím prostředkům.

4) Do 2. nápravné skupiny s ostrahou bude odsouzený zařazen pro úmyslné trestné činy proti majetku, násilné trestné činy, trestné činy proti důstojnosti člověka, proti právům a svobodě člověka,  pokud byl za trestný čin odsouzen 2 x a za porušení Ústavy. Bude umístěn samostatně, nemá právo na kolektivní umístění, po celou dobu výkonu trestu bude umístěn samostatně, je povinen pracovat podle určení, práva na návštěvy, telefony, sdělovací prostředky, vycházky jsou mu odepřeny. Má nárok pouze na celu s lůžkem, hygienickými prostředky, jídlo, teplo, světlo a zdravotní péči izolován od jakéhokoliv kolektivního kontaktu.

5) Do 3. nápravné skupiny s ostrahou bude odsouzený odsouzen tehdy, pokud spáchá úmyslný trestný čin potřetí, kdo zavraždí jinou osobu, velmi těžce jinou osobu zraní s následky úmyslně se zavržení hodným úmyslem, osoby, které spáchali brutální čin se zvláště zavržení hodným úmyslem a osob odsouzené na doživotí. Odsouzený do třetí nápravné skupiny má nárok pouze na samostatnou celu péči izolován od jakéhokoliv kolektivního kontaktu, s lůžkem, hygienickým zařízením, základní zdravotní péči, teplo a světlo a stravu pouze tehdy, pokud  není fyzicky schopen si na jídlo vydělat v pracovním prostředí vězeňského režimu. Jídlo si musí odpracovat.

§ 5 – Tresty

1) Tresty za spáchané trestné činy opakovaně, v souběhu, nezávisle na sobě nebo v sérii se sčítají za každý skutek. Je-li povaha pachatele a jeho činů vůči chráněné společnosti bezohledná, je i délka trestu, který by v součtu mohl překročit jeho délku života, na jeho vlastní odpovědnosti, jeho vlastním zaviněním a je nepřípustné, aby společnost kolem takové osoby sloužila k jeho nekalému způsobu života, parazitování na ní a aby na jeho bezohledné chování doplácela jak zdravím, tak majetkem nebo jinou újmou.

§ 6 – Přístup ke zbraním a sebeobrana

1) Každý občan je od své podstaty svobodný a ke státu přistupuje se svobodnou vůlí a stát nemá právo bránit občanovi v přístupu ke zbraním. Ozbrojení občana odpovídající zbraní podle povahy a účelu za jakým má být pořízena je svobodná vůle občana.

2) Stát povinně registruje pořízení zbraně a schválení její bezpečné způsobilosti a povoluje seznam běžně dostupných typů zbraní.

3) Stát podmiňuje právo občana držet zbraň zkouškou odborné a bezpečné způsobilosti občana při zacházení s touto zbraní.

4) Nestandardní typy zbraní, jinak nepovolené, stát povoluje v odůvodněných případech na zvláštní povolení.

5) Člověk má právo bránit svou nebo cizí osobu, život, zdraví  a majetek v případě útoku a přímého napadení, které trvá nebo bezprostředně hrozí k odvrácení útoku nebo napadení a újma způsobená útočníkovi nebo pachateli majetkového nebo násilného činu je odpovědností na straně útočníka a vzniklá újma je na jeho vlastní odpovědnosti. Osoba chránící sebe, jiného před útokem na život, zdraví a majetek není trestně odpovědná.

6) Člověk, který ustanovení § 6, odst. 5 prokazatelně zneužije nebo z nedbalosti způsobí újmu jiné osobě, ohrozí ji, způsobí zranění nebo zbaví života bude potrestán odnětím svobody na 5 až 25 roků ve 2. nápravné skupině nepodmíněně a zákazem dalšího držení zbraně. Za porušení takového zákazu potom bude potrestán odnětím svobody na 5 roků nepodmíněně, rovněž v druhé nápravné skupině.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

2 komentáře: „Zákon č. 02 – Trestní zákon

  • 2.7.2020 (13:25)
    Permalink

    Takže prezident je nad zákony? Neplatí rovnost před zákony. Prezident není první mezi rovnými, ale je rovnější?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.