HLAVA 4
Článek 1 - Volba prezidenta
1) Nejvyšší hlavou, pověřenou občany a občanům odpovědnou, k řízení státu je prezident republiky, na základě kandidatury volený na 2 roky v referendu nadpoloviční většinou účastných hlasů a odvolatelný referendem. Za tímto účelem mu občané svěřuji Ústavou stanovené pravomoci.
Komentář: (Návrh počítá se silným prezidentským systémem. Důvodem je přímá odpovědnost jednoho jediného člověka i úřadu za celkový chod státu, odpovídá se občanům a občané jej mohou odvolat. Nikdo jiný. Dobu výkonu úřadu prezidenta je nutno diskutovat, je mnoho argumentů pro dobu krátkou 2 roky, delší 4 roky a dlouhou, 8 let)
2) Úřadující prezident je povinen vyhlásit referendum o volbě nového prezidenta nejméně 90 dnů před skončením jeho funkčního období. Datum konání je pevně stanoven na dobu 30 dnů před skončením jeho funkčního období.
Komentář: (......)
3) Úřadující prezident je povinen vyhlásit neprodleně výsledky referenda o volbě nového prezidenta, nejdéle do 1 hodiny po oficiálním uzavření sčítání.
Komentář: (......)
4) Úřadující prezident je povinen do 24 hodin o vyhlášení výsledků posoudit a rozhodnout, zda referendum proběhlo podle Ústavy ČR a je platné nebo zda jej vyhlásí za neplatné pro porušení Ústavních podmínek provedení referenda..
Komentář: (......)
5) Pokud prezident vyhlásí referendum s odůvodněním za neplatné, musí do 24 hodin od svého rozhodnutí postoupit své rozhodnutí parlamentu ČR k rozhodnutí o potvrzení nebo zamítnutí neplatpsti referenda. Parlament hlasováním 2/3 většinou potvrdí nebo zruší prezidentské rozhodnutí nejdéle do 48 hodin.
Komentář: (kontrolní zdvojení pravomoci kvůli možnému střetu zájmů a občanské kontroly nad mocí prostřednictvím poslanců-hejtmanů zemského uspořádání)
6) Pokud parlament potvrdí prezidentské rozhodnutí o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, vyhlásí úřadující prezident do 24 hodin konání nového referenda o volbě nového prezidenta, které se musí konat do 14 dnů od rozhodnutí parlamentu.
Komentář: (......)
7) Pokud parlament zamítne prezidentské rozhodnutí o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, předá odstupující prezident svůj úřad novému prezidentu do 24 hodin od tohoto rozhodnutí a abdikuje.
Komentář: (......)
článek 2 - Pravomoci prezidenta
1) Prezident sestavuje svou vládu a jmenuje ministry do funkce do 10 dnů od uvedení do své funkce.
Komentář: ( Prezident je odpovědný, musí si tedy své nástroje vybrat sám, jakékoliv jiným dosazené nástroje, kterým vláda bezesporu je nemusí fungovat a odpovědnost prezidenta se neguje, je nutné, aby prezident měl pravomoc vládu sestavit nebo ji kdykoliv vyměnit).
2) Prezident vyhlašuje válečný stav, stav ohrožení, mobilizaci nebo částečnou mobilizaci, vojenská nasazení a mimořádná nasazení Národní gardy.
Komentář: ( Prezident je hlavou státu, má-li jí být skutečně, musí na vnitřní i mezinárodní úrovni mít pravomoc operativně konat, zejména v případě ohrožení státu, jiné řešení sice řeší všechno možné, jen ne operativní schopnost obrany i nespoutaných jednání)
3) Prezident vyhlašuje občanské referendum, provádí dozor nad ústavností jeho provedení, schvaluje průběh a výsledky referenda a uvádí do funkce nového prezidenta.
Komentář: (povinnost prezidenta vyhlásit referendum, podle Ústavy, vykonávat dozor nad Ústavností a předat vládu nástupci)
4) Nemůže-li prezident vykonávat svůj úřad, zastupuje ho a vykonává jeho funkci předseda vlády. Nemůže-li prezident vykonávat svu funkci déle jak 60 dnů, vyhlásí on nebo zastupující přededa vlády řádné referendum o volbě prezidenta.
Komentář: (zastoupení prezidenta v případě neschopnosti vykonávat úřad je nezbytné)
5) Prezident je nejvyšším soudním orgánem s pravomocí zrušit rozsudek nebo vrátit soudu k novému projednání.
Komentář: (Právo a také odpovědnost prezidenta rozhodovat soudní pře, pokud se je nepodařilo s pojetím objektivní spravedlnosti vyřešit na nižších úrovních. V podstatě funkce nejvyššího soudce koncentrovaná do role jediného nejvýše postaveného člověka, který je veřejně viditelný a je schopen nést jasnou a přímou odpovědnost. Konzultovat může prezident s kýmkoliv na světě, odpovědnost za rozhodnutí však musí nést sám.)
6) Prezident má pravomoc vyhlásit amnestii.
Komentář: (standardní právo prezidentského úřadu)
7) Prezident reprezentuje Českou republiku.
Komentář: (primární právo prezidentského úřadu)
8) Prezident má právo vydat za vážných a mimořádných okolností prezidentský dekret, který má účinnost zákona s platností do doby, než o podstatě věci rozhodne občanské referendum. Platnost dekretu nesmí mít účinnost déle jak 6 měsíců a referendum o podstatě musí proběhnout nejdéle do 6 měsíců.
Komentář: (primární právo prezidentského úřadu v případech nezbytné legislativní, státoprávní neb soudní nouze)
9) Prezident jmenuje okresní hejtmany na základě proběhlých voleb do funkce okresního hejtmana a do funkce poslance parlamentu.
Komentář: (primární právo a povinnost prezidentského úřadu)
10) Prezident odvolává z funkce okresního hejtmana a z funkce poslance parlamentu, pokud neplní svou funkci nebo pokud je trestně stíhán pro trestný čin a jmenuje zástupce okresního hejtmana a poslance parlamentu
Komentář: (primární právo a povinnost prezidentského úřadu)
11) Pokud se vina odvolaného poslance neprokáže, musí prezident uvést zpět do své funkce okresního hejtmana i funkce poslance parlamentu. Zástupce okresního hejtmana a poslance odvolá.
Komentář: (zachování objektivní spravedlnosti vůči neoprávněně odvolanému zástupci lidu)
12) Prezident jmenuje do funkce a odvolává z funkce soudce na všech stupních.
Komentář: (primární právo prezidentského úřadu, zabraňuje vzniku soudní mafie, hlídá odpovědnost soudců a uplatňuje primární právo proti vytvoření závislosti soudů na cizí moci nebo vlivu)