HLAVA 8
Článek 1 - Referendum
1) K výkonu svrchované moci občanů Ústava vytváří občanské referendum. Hlasování o více otázkách v referendu je možné.
Komentář: (........)
2) Nikdo nesmí referendu bránit žádným způsobem, manipulovat s ním nebo jeho podstatou. Prezident a Vláda, jako Předkladatel referenda je povinen dodržet zásady rovnosti při předkládání referenda a nikdo nesmí žádným způsobem předkládat referendum jednostranně. Sdělovacím prostředkům, navrhovatelům, odpůrcům i státní moci se nařizuje zachovat rovné právo všech na svůj názor. O platnosti, výsledku nebo porušení práva rovnosti rozhoduje prezident republiky.
Komentář: (základní pravidla pro referendum, tento článek je nutno velmi pečlivě připravit a navázat na ostatní Ústavní vztahy)
3) Referendum vyhlašuje prezident republiky. Provádí jej Vláda a státní správa. Navrhnout Referendum může Prezident, Vláda, Parlament nebo Vůle občanů.
Komentář: (......)
4) Referendum může navrhnout i jednotlivec nebo skupina občanů, pokud získá podporu. Návrh referenda občany musí být zastoupený nejméně 50.000 hlasy. Soustředění hlasů nesmí být bráněno. Obsah referenda nesmí být v rozporu s Ústavou nebo zákonem.
Komentář: (......)
5) Podmínky předložení a rozsah propagace a omezení k otázkám referenda stanoví prezident. Jakákoliv jiná, nelegitimní přímá, skrytá, manipulativní či podprahová propagace kampaně je trestná.
Komentář: (......)
6) Občanské referendum může být:
  • a) Referendum ČR
  • b) Referendum Okresní
  • c) Referendum Obecní
  • d) Referendum Specifické
Komentář: (......)