>
HLAVA 11
Článek 1 - Ozbrojené a záchranné složky
1) Za ozbrojenou a záchrannou složku je považován každý, organizovaný či náhodný občan, kdo pro ochranu Ústavy, Zákona nebo osoby ve veřejném zájmu vykonává nebo vykoná činnost k záchraně lidského života, zdraví nebo majetku a je ohrožen přímo i nepřímo na životě, zdraví nebo pod hrozbou jiné závažné újmy.
Komentář: (.........)
2) Služba podle čl. 1 / odst. 1 je službou vlasti, veřejnosti a občanům. Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.
Komentář: (.........)
3) Za takovou službu přináleží důstojná odměna odpovídající poslání s nasazením života.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
4) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k úmrtí osoby konající ve veřejném zájmu, má nárok vdova, nezaopatřené děti a osoby v péči na státní definitivu po dobu, kdy je samoživitelkou nezaopatřených dětí a osob v péči.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
5) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo pro výkon služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k újmě na zdraví bez následků, má poškozená osoba nárok na jednorázové odškodnění.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
6) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k dlouhodobé újmě na zdraví, má poškozená osoba nárok na státní definitivu po dobu trvání újmy.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
7) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k trvalé újmě na zdraví, má poškozená osoba nárok na trvalou státní definitivu.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
8) Za osoby chráněné tímto Ústavním ustanovením se považují zejména vojáci, policisté, hasiči, záchranáři, zdravotní personál, soudci, státní zástupci při výkonu nebo pro výkon svého poslání stejně jako každý občan, který v zastoupení vykoná činnost ve veřejném zájmu.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
Článek 2 - Policie a vězeňská služba
1) Policie se zřizuje pro ochranu práv, zdraví, života, majetku občanů a osob žijících nebo nacházejících se na území republiky podle této Ústavy a v zahraničí podle platných předpisů dané země o kterou se jedná a smluvních vztahů k tomuto účelu uzavřených.
Komentář: (primární cíl a poslání Policie, tato služba s nasazením života by měla být chápána jako čestná profesionální služba, kdy je policistovi ctí tuto funkci vykonávat a kdy je občanům ctí být chráněni, tato práce by měla být vrcholně, stejně jako ostatní služby státu, oceněna, motivována státní definitivou a společenským uznáním. Naopak zneužití důvěry a zpronevěra poslání by měla být přísně trestána a pranýřována.)
2) V zemích, které nejsou uznány jako partnerské nebo v zemích nepřátelských použije Policie všech dostupných prostředků k ochraně občanů České republiky.
Komentář: (.....)
3) Pokud je zásah Policie nemožný, postoupí takovou situaci k řešení prezidentu republiky, který pověří řešením ministerstvo zahraničí nebo armádní složky.
Komentář: (......)
4) Policie se řídí Ústavou republiky a v žádném případě ji nesmí porušit a to ani s odůvodněním znění jakéhokoliv zákona, který je Ústavě podřízen. Pokud dojde k rozporu mezi zněním Ústavy a zákonem nebo nižší právní normou, platí znění Ústavy jakpřípadech.
Komentář: (Chápání Policie i chápání policistů je třeba vyzvednou jako nekompromisní ochránce občanů a tvrdé stihatele zločinců, nelze si však plést pojem zločince s přestupcem z řad jinak spořádaných občanů a zneužívat autority i moci, policista musí být důstojná, čestná a rozvážná osobnost na pravém místě, vždy však se znalostí a respektem k Ústavě a občanům.)
5) Policejní služba je službou vlasti a občanům. Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.
Komentář: (.....)
6) Za policejní službu v přímém výkonu poslání přináleží odměna odpovídající poslání s nasazením života. Výkon služby policisty v přímém výkonu služby je v podmínkách stálého možného ohrožení na životě a zdraví a musí být právem ohodnoceno na odpovídají úrovni nejméně dvojnásobkem státního sociálního minima. (2 x 25.000,- Kč/měs.)
Komentář: (.....)
7) Společenské funkce policisty je čestná funkce pro občany republiky včetně rizika ohrožení svého života a zdraví. Ústavou je považována na společenském žebříčku jako významná a důležitá. Výkon služby policisty a jeho postavení je chráněn touto Ústavou a jeho postavení, čest a osoba se považuje za autoritu s kterou se nesmlouvá, nesmí se urážet ani napadat a občan je povinen rozhodnutí policisty uposlechnout.
Komentář: (.....)
8) Výkon služby a jeho společenský kredit policisty jako autority sebou nese vysokou právní, společenskou i morální odpovědnost. Pokud zneužije svou autoritu a tento morální kredit zneužítím pravomoci, spácháním trestného činu nebo zvlášť odsouzeníhodným amorálním jednáním bude naopak velmi přísně potrestán degradací svého společenského i služebního postavení a přísně souzen dvojnásobnou trestní sazbou než občan pro porušení Ústavy a příslušného ustanovení trestního zákona.
Komentář: (.....)
9) V případu, že policista zjevně poruší Ústavu nebo Zákon, má právo se každý občan postavit na nezbytný úměrný odpor. Soud rozhodne o tom, zda má právo na zákonnou ochranu policista nebo občan. Toto právo se nevztahuje na pachatele trestného činu.
Komentář: (.....)