HLAVA 14
Článek 1 - Soudy a prokuratury
1) Česká republika pro ochranu občanů a této Ústavy zřizuje Soudy a Prokuratury České republiky
  • a) okresní soud a prokuratura
  • b) zemský soud a prokuratura
  • c) nejvyšší soud a prokuratura
  • d) odvolací soud a prokuratura
  • e) ombudsman
  • f) prezident republiky
Komentář: (..........)
2) Soudce, prokurátory a ombudsmana do funkce navrhuje ministr spravedlnosti. Soudce jmenuje nebo odvolává prezident republiky.
Komentář: (.........)
3) Pokud soudce neplní své povinnosti, pokud mu byl 5x zrušen rozsudek pro nedostatky v soudním řízení jeho vinou, nesprávně rozhodl, bude neprodleně odvolán ze své funkce prezidentem republiky. Pokud porušil Ústavu bude souběžně trestně stíhán.
Komentář: (......)
4) Ústava nařizuje plnou odpovědnost soudce za jakákoliv chybná či podjatá rozhodnutí, který soudce učiní, ať již z nedbalosti, neznalosti, osobního podjetí nebo v zájmu třetí osoby a to jak hmotnou, tak trestní.
Komentář: (.........)
5) Funkce soudce a prokurátora je Ústavou postavena jako autorita, která smí precedentně rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a určit rozsudek i když se shledá, že souzený čin není obsažen nebo je nepřesně obsažen v zákonu a smí určit takový trest, aby trest byl účinný k nápravě souzeného a primární podstata spravedlnosti i ochrana občanů a Ústavy byla naplněna.
Komentář: (...........)
6) V případě, že by mohlo dojít k porušení podstaty a principů obecně uznávaného pojetí spravedlnosti, soudce musí vydat precedentní rozhodnutí i proti znění litery zákona, došlo-li by k zjevně a morálně nespravedlivému rozsudku.
Komentář: (.........)
7) Takové rozhodnutí je následně automaticky podnětem k úpravě příslušných zákonů a k předložení v nejbližším možném občanském referendu, které zabezpečí ministr spravedlnosti jako návrh srozumitelně podle podmínek Ústavního znění referenda.
Komentář: (............)
8) Okresní soudce a prokurátor řeší všechny soudy spadající mu do regionální oblasti.
Komentář: (..........)
9) Zemský soudce a prokurátor řeší všechny soudy s dopadem na celé území republiky nebo čin spáchaný ve 2 a více okresech.
Komentář: (..........)
10) Nejvyšší soud a prokurátor řeší rozhodčím soudem pro soudy okresní a zemské. Soudí ve složení senátu 3 soudců. Odvolací soud posuzuje celý případ znovu, vydává rozhodnutí, zda byl rozsudek oprávněný nebo neoprávněný a buď potvrzuje nebo znovu rozhoduje celý případ. Zúčastněné strany se smí odvolat k Odvolacímu soudu.
Komentář: (..........)
11) Odvolací soud a prokurátor projedná celý případ znovu a buď potvrdí původní rozsudek, nebo vydá rozsudek vlastní.
Komentář: (..........)
12) Všechny strany se smí odvolat k ombudsmanovi, který posoudí celý případ a rozhodne, zda došlo k pochybení v zákonech, nedostatku zákona a primárně posoudí podstatu zachování spravedlnosti v projednávané věci. Pokud zjistí, že došlo k jakémukoliv omylu, nedostatku, nedostatku zákona či posuzování, pochybení či omylu, zastaví účinnost rozsudku a postoupí k projednání prezidentovi republiky k rozhodnutí o zastavení soudního řízení, nařízení znovu projednání soudního řízení nebo změně rozsudku.
Komentář: (..........)
Článek 2 - Statut soudu a prokuratury
1) Soudci a prolurátorovi je uložena vysoká hmotná, trestní i morální odpovědnost. Má za úkol dodržet primární podstatu spravedlnosti, kterou chrání občany, stát a vytváří morální a společenskou hodnotu a kvalitu občanského státu. K tomu je mu udělena vysoká pravomoc vykládat a posuzovat spravedlnost, zákony i postih z rozsudku vyplývající, tak, aby plnil společenskou funkci, ke které je soudní řízení určeno a činit rozhodnutí, kterými smí zákona užít tak, aby morální spravedlnosti bylo činěno na prvním místě.
Komentář: (..........)
2) Ústava ukládá státu soudce a prokurátory ohodnotit takovým příjmem, který je dostatečný na zabezpečení jeho života a rodiny v důstojné míře, zabezpečit mu bezpečí jeho a jeho rodiny bez prodlení a překážek a všechny předpoklady k výkonu jeho funkce.
Komentář: (..........)
3) Poruší-li soudce nebo prokurátor své poslání, bude naopak potrestán v takové míře dvojnásobně než občan, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost ve vztahu k jeho míře pravomoci a postavení.
Komentář: (..........)