HLAVA 15 - Majetek státu
Článek 1 - Statut státního majetku
1) Státní majetek měnový, movitý, nemovitý i duševní je vlastnictvím občanů České republiky. Jakékoliv poškození státního majetku ve prospěch sebe, jiné osoby nebo cizí moci, úmyslně, spolupachatelstvím, přímým i nepřímým podílnictvím, zneužitím postavení nebo informace, zpronevěrou, obohacováním nebo pletichami ve svůj nebo cizí prospěch včetně cizí moci na úkor státu a státního majetku je trestné. Takový čin je nepromlčitelný a nepodléhá žádné imunitě.
Komentář: (...............)
Článek 2 - Státní rozpočet
1) Státu je uloženo získávat příjmy, způsobem uloženým mu Ústavou, vyšší než jsou náklady vynaložené na stát a vynakládat náklady nižší než jsou příjmy. Dozor nad touto činností a uvolňování prostředků provádí Státní banka České republiky.
Komentář: (...............)
2) Vyúčtování státního rozpočtu provádí Státní banka České republiky a provádí se za kalendářní rok od prvního dne k poslednímu dni v roce a musí být provedeno a zveřejněno nejdéle k 31.1. následujícího roku.
Komentář: (...............)
3) Přebytek státního rozpočtu je státní rezervou České republiky a smí s ním být naloženo přerozdělením hodnoty občanům rovným dílem přímou platbou nebo snížením občanské daně na příští rok, jako půjčka státu na rozvoj a investice nebo půjčka občanům s maximální možnou úrokovou sazbou 2% ročně.
Komentář: (Přímá kladná účast občanů na státním zisku z rozpočtu vrácením peněz podílu občana na tomto zisku. Občanům se vrací přebytek a zisk státu. Podstatou je náhrada občanské mzdy aktivním podílem na zisku, kdy výsledky vychází, že občan zaplatí na daních méně, než dostane vráceno od státu, protože do vrácení se započítává podíl na přímém výdělku státu, občanský plat je sice slibný pro občany, ale jen zdánlivě, protože nejde ze skutečného zisku ale z bankovních zdrojů banksterů a machinací s rozpočty, kdy se rozpočet krátí a tedy vytváří občana otroka neustále zadluženého touto cestou. Vracení státních zisků jde oproti tomu ze ziskových zdrojů státu, dluh tedy nevzniká, nevzniká ani krácení rozpočtu).
4) Dotace a jiné způsoby znevýhodňování jedněch občanů nebo právnických osob vůči druhým a přijmutí dotace nebo jiného zvýhodnění je zakázáno všem státním institucím, fyzickým a právnickým osobám.
Komentář: (zásadní podmínka pro zachování rovnosti před zákonem i v podmínkách svobodného podnikání a obchodu)
5) Daně a příjmy státu musí být vynaloženy pouze k účelům, ke kterým byly vybrány. Nikdo nesmí vynaložit či zneužít daně nebo příjmy státu k jiným účelům. Změny užití mohou být navrženy, ale musí být schváleny výhradně občanským referendem. Jedinou výjimkou je užití v případě válečného konfliktu, ohrožení země nebo ohrožení občanů České republiky a to teprve tehdy, budou-li vyčerpány státní rezervy. K takovému kroku je nutné souhlasu prezidenta republiky a parlamentu jednomyslně.
Článek 3 - Občanský účet
1) Česká státní banka zřizuje a vede zdarma každému občanu vznikem občanství chráněný osobní občanský účet na kterém se evidují výdaje občana pro stát a příjmy občana od státu. Tento účet je veřejný, kdokoliv si může účet transparentně prohlédnout a žádat vysvětlení nesrovnalostí.
2) Každý občan se zavazuje mít přehled o svém občanském účtu. Za občany mladší 18 let a občany nesvéprávné jedná jeho zákonný zástupce. Za osoby nemohoucí jedná jeho pověřený nebo zákonný zástupce. Stav účtu se dědí podle platného občanského zákoníku České republiky a dědictví se převádí na občanský účet zákonných dědiců na příkaz notáře včetně potřebných listinných příloh.
Komentář: (...............)
3) Za účelem zabezpečení plateb občana vůči státu a zabezpečení přístupnosti občana ke svému životnímu minimu tato Ústava zakazuje jakékoliv blokace, platební výměry a exekuce na tento účet a tento účet je nedotknutelný pro jiné osoby fyzické i právnické, než je občan nebo stát. Státní správa nesmí uplatňovat ani přebírat závazky třetích fyzických ani právnických osob. Na účet se připisují a strhávají pouze: platby a daně občana vůči státu a příjmy občana od státu, kterými jsou přeplatky na dani, vrácení poměrné části přebytku příjmů státního rozpočtu, starobní důchod, invalidní důchod, sociální dávka, dědictví z jiného občanského účtu a mzda, pokud si ji občan nechá zasílat na tento účet. Podnikatelé a osoby s jiným než zaměstnaneckým příjmem si mohou nechat zasílat částku ve výši průměrné mzdy, stanovené státem.
Komentář: (Tento nástroj zabezpečuje občana před exekucemi pod státem stanovené existenční minimu, je nedotknutelný. Předpokládané minimum státem garantované je zhruba ve výši 3x větší kupní síly než v současné době, tedy odpovídající částce dnes zhruba ve výši 35.000,- Kč, pro všechny občany od narození až do úmrtí. Při stabilní měně by hodnota měla zůstat zachována.) Řeší komplexně jedním způsobem problematiku exekucí, odstraňuje všechny křivdy a likvidaci občana exekucemi, včetně jeho rodin, dětí, schopnosti vychovat a udržet rodinu. Ochrana občana, rodiny jako základu státu má přednost před exekucí a jejich dopady). Exekuce by měly být dále v lidštějších pravidlech a jen v rozsahu nad státem stanovené minimum).
(Velmi zjednodušeně, obchodním a podnikatelským subjektům tento stav vytváří tržní prostředí se stabilní, k současným poměrům 3x vyšší objem možného obchodu a oživení trhu v rovnici spotřebitelská sféra od novorozeněte až po úmrtí se 3x zvyšuje = nejméně 3x se zvyšuje tržní obrat v součtu za všechny komodity + další navýšení o nárůsty příjmů spotřebitelů při výkonu přidané hodnoty (práci), která je odhadována na 6-ti násobek současného reálného stavu.)
4) Stát a Česká státní banka zajistí zdarma možnost bezprostředního výběru přebytku kladného stavu kdykoliv ve všech bankách a jejich zařízeních po celém území ČR, je-li řádně uhrazena občanská daň a závazky vůči státu. V zahraničí zabezpečí tuto službu zdarma nebo za poplatek, tam kde je to na základě smluvních vztahů možné zajistit.
Článek 4 - Příjmy státu do rozpočtu
Nadále se počítá pouze s těmito daněmi, ostatní se ruší, daní se pouze příjmy, odčítání výdajů se ruší, důvodem je zamezení penězovodů kohokoliv manipulacemi s odpočty daní, daň z DPH se ruší.
1) Daň Občanská - 5%
 • a) Občanskou daň ve výši vyměřené Státní bankou ČR na kalendářní rok, za služby státu, hradí každý občan České republiky. Závazek začíná dnem vzniku občanství a končí dnem zániku občanství. Občanství vzniká dnem narození nebo dnem přijetí občanství a zaniká odebráním občanství, odmítnutím občanství nebo úmrtím. Poměrná část daně se vypočítává uceleně na kalendářní měsíc. Dále se daňová povinnost nedělí.
 • b) Výši daně vyměřuje Česká státní banka a schvaluje ji prezident republiky. Výměr výšky občanské daně na kalendářní rok nesmí být vyšší než je zákonem stanovená minimální mzda na jeden měsíc. Každému občanovi je vyměřena stejná výše daně.
 • c) Česká státní banka strhne z každého občanského účtu občanskou daň vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce na daný kalendářní měsíc. Pokud občan nemá na svém občanském účtu dostatek prostředků, strhne se občanská daň do záporného stavu a Česká státní banka zajistí správní řízení za účelem vyrovnání dluhu.
 • Stát poskytuje všem občanům občanský důchod, ze kterých stát daň nebo platby státu strhne.
 • Platbou státu se rozumí kromě daní též jiné platby než daň občana vůči státu, které mohou nastat, vrácení přeplatku, placené služby státu o které občan požádal. Stát nesmí užít žádným jednostranným způsobem vnucování plateb občanovi, které občan mimo rámec Ústavou zakotvených povinností nechce a nepožádal o ně.
Komentář: (...............)
2) Daň z příjmu - 10%
 • a) Kdokoliv, fyzická nebo právnická osoba, občan, cizinec nebo migrant, na území České republiky prodá nebo poskytne služby či práci nebo k prodeji předá nebo získá zboží, movitý, nemovitý nebo nehmotný majetek, je povinen státu přiznat jedinou daň z příjmu a to ve výši 10% z hodnoty a to vždy do 15 dne každého kalendářního měsíce za měsíc přeházející podáním daňového přiznání s osobními údaji, údajem o výši přijmu a údajem výše daně podle stanovené sazby. Pokud tak neučiní a bude následně zjištěno, že přiznání neprovedl z nedbalosti, úmyslně nebo zatajil příjmy nebo jejich část, bude trestně odpovědný podle trestního zákona, trestný čin daňového úniku.
 • b) Na základě daňového přiznání zašle plátce platbu nejdéle do 15. dne následujícího měsíce na svůj občanský účet. Pokud daň neuhradí z nedbalosti nebo úmyslně nebo částku určenou pro daň spotřebuje na něco jiného a zpronevěří, bude trestně odpovědný podle trestního zákona, trestní čin daňového úniku.
 • c) Česká státní banka strhne z každého občanského účtu občanskou daň vždy k 16. dni kalendářního měsíce na daný kalendářní měsíc. Pokud občan nemá na svém občanském účtu dostatek prostředků, strhne se občanská daň do záporného stavu a Česká státní banka zajistí správní řízení za účelem vyrovnání dluhu.
Komentář: (...............)
3) Daň mimořádná
 • a) Mimořádná daň smí být vypsána jen z velice závažných důvodů, maximálně 1x ročně a maximálně ve výši poloviny daně občanské a pouze tehdy, pokud byly vyčerpány rezervy státního rozpočtu na daný rok a rezerva České státní banky. O vypsání mimořádné daně rozhoduje prezident republiky. Za velice vážné důvody se považuje ohrožení občanů na zdraví a majetku, ohrožení funkce a činnosti státu nebo katastrofa nebo živelná pohroma velkého rozsahu nebo podporu měny na odstranění rizika inflace. Při vážné hrozbě války a ve válečném stavu není mimořádná daň omezena.
 • b) Zálohu ve výši mimořádné daně celkem provede Česká státní banka na účet státního rozpočtu a to neprodleně do 1 hodiny po jejím vyhlášení ze svých zdrojů. Výběr daně provede prostřednictvím všech občanských účtů v nejkratším možném termínu a doplní použité rezervy.
Komentář: (...............)
4) Příjmy státu z hospodářské činnosti
1) Stát je povinen vykonávat výdělečnou hospodářskou činnost ve prospěch občanů tohoto státu.
Komentář: (Zabezpečuje kladný stav státního rozpočtu a přebytek státního rozpočtu pro vrácení zisku občanům přímým způsobem na občanský účet a částí na státní rezervy na ochranu měny a zlepšování životních podmínek, ve výsledku se počítá s tím, že občan dostane významnou měrou zpět na svůj chráněný účet více než zaplatil na daních), mnoho bude těch, co budou pochybovat, ale tento stav lze za určitých a nijak složitých podmínek dosáhnout, bude se pouze muset sáhnout nadnárodním penězovodům na kohoutek skutečných daňových a měnových úniků, tento stát i majetek je občanů, ne vysavače do národních důchodů našich 1200 let známých sousedu paní Merkelové na podporu svých Turků, muslimů a cizí moci jménem Evropská Unie.)
2) Stát je tuto činnost povinen provozovat se ziskem. Ztrátová hospodářská činnost není přípustná.
3) Výnosy ze státní hospodářské činnosti jsou převáděny 50% do státního rozpočtu, komodity Volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu, a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.
5) Příjmy státu z prodeje movitého majetku státu
1) Příjmy státu z prodeje movitého majetku jdou do státního rozpočtu, komodity Volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu a občanům.
2) Movitým majetkem státu se rozumí jakýkoliv movitý majetek státu hmotný, nehmotný v majetku státu a služby poskytované státem mimo Ústavní rámec bezplatných povinností státu.
3) Příjmy z prodeje movitého majetku jsou převáděny 50% do státního rozpočtu, komodity Volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu, a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.
6) Příjmy státu z prodeje nemovitého majetku státu do státní rezervy mimo státní rozpočet
1) Příjmy státu z prodeje nemovitého majetku jdou do státní rezervy Státní banky.
2) Státní banka nakládá se státní rezervou tak, jak ukládá Ústava
7) Příjmy státu z evidence patentů a ochranných známek
1) Stát vede patentový úřad a eviduje patenty. Za evidenci a právní ochranu registrovaného patentu účtuje cenu
2) Příjmy z patentů jsou převáděny 50% do státního rozpočtu a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.
8) Příjmy státu z licencí a patentů ve vlastnictví a správě státu
1) Práva ke strategicky významné oblasti obchodu a služeb, které tvoří jednu z primárních podstat společného národního majetku a oporu měny, jsou majetkem občanů a stát je spravuje v zájmu občanů.
2) Za tímto účelem stát pronajímá provozovatelům licence za roční licenční poplatek, který se odvádí do státního rozpočtu poměrnou částí měsíčně.
3) Tento výnos stát rozděluje 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející a 50% do státního rozpočtu.
4) Státem licencované významné oblasti obchodu a služeb ve státním majetku pbčanů jsou:
 • a) zbrojní průmysl
 • b) import
 • c) radio-telekomunikační služby
 • d) komerční sdělovací prostředky
 • e) reklamní služby
 • f) těžební průmysl
 • g) elektřina a distribuce
 • h) plyn a distribuce
 • i) vodní toky, zdroje a těžba, využití a distribuce
 • j) paliva
 • k) státní lesy, pozenky a nemovitosti
 • l) správa státního majetku
 • m) bankovní a finanční sektor
 • n) advokacie
 • p) stavebnictví
 • q) specifikované zemědělství k zajištění soběstačnosti státu
 • r) tabákový průmysl
 • s) výroba a prodej alkoholu
 • t) zbrojní průmysl
Komentář: (tento seznam komodit je prozatímní, bude pečlivě diskutován, pokud má někdo zájem k tomuto nebo i celým blokům připomínkovat, je vřele vítán do veřejné diskuse).
9) Příjmy státu do státní rezervy
1) Přímý příjem z prodeje nemovitého majetku státu
2) 50% přebytku kladné části státního rozpočtu,
Článek 5 - Výdaje státu
1) Výdaje ze státního rozpočtu musí být vynaloženy k těm účelům, pro které byly přijmy a daně do rozpočtu vybrány a zajištěny a musí být použity výhradně podle níže uvedeného určení:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx
Komentář: (........)