Vlast, rodinu a blízké je třeba chránit, proto neodkládej meč nikdy daleko.

« « (Zpět) (Tisk) » »
OBČANSKÁ ÚSTAVA
navrhovatel:
Občanské-referendum A Dost! Republiku zpátky občanům
občanská inciativa pro referendum a plnou přímou demoracii
(2003-2018) ... 99964
Návrh nové Občanské Ústavy
Platnost
1. Pro platnost nové Ústavy se předpokládá naplnění těchto pravidel a zásad:
a) Komplexní příprava nové Ústavy pro předložením občanům.
b) Dosažení zákonodárné většiny předepsané současnou Ústavou
c) Schválení ústavního prováděcího zákona (dále jen prováděcí zákon)
d) Schválení ústavního zákona pro Referendum o nové Ústavě a zavedení plné přímé demokracie
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 1
Článek 1 - Základní ustanovení
1) My, svobodní a rovnoprávní lidé, žijící na svém historicky tradičním samosprávném území Koruny České a Republiky Československé, Čech, Moravy a Slezska jsme se rozhodli vytvořit novou podobu samosprávného státního útvaru, Českou Republiku, jak nástupce na základech předchozích státních subjektů, vědomi si jejich nedostatků a poučeni z chyb minulých.
Komentář: (preambule)
2) Touto státotvornou iniciativou se stáváme podle této Ústavy z vlastní vůle občany tohoto státu a dobrovolně svěřujeme tomuto státnímu útvaru pravomoci podle znění této Ústavy, aby sloužil v zájmu lidu této země a občanům k jejich prospěchu jako plná přímá demokracie.
Komentář: (Zakotvuje se a jasně definuje svobodná vůle a dobrovolnost práva na vznik a odstoupení z občanství)
3) Státotvorná iniciativa a tato ústava je postavena v duchu pravidla „ Stát si zřizují lidé a stávají se občany dobrovolně proto, aby jim zabezpečil lidská práva, svobodu a svobodné prostředí k životu, ochránil jejich bezpečnost proti vnějšímu ohrožení, bezpečnost osobní i majetkovou, poskytl zdravotní péči, vzdělání, historické tradice, kulturu a společenské uplatnění.
Komentář: (jasně se definuje úloha státu jako služba občanům, nikoliv naopak)
4) Tato ústava se opírá o celosvětově uznávaný společný morální kredit, jehož základem je svoboda, rodina, principy a zásady společenského soužití odsuzující agresivní verbální nebo fyzické násilí vůči jednotlivci, skupině, národu nebo jinému státnímu útvaru, stejně tak vůči životnímu prostředí, přírodním zdrojům, floře i fauně nejen této země, ale v duchu budoucího historického vývoje celé planety.
4a) Životní prostředí, přírodní zdroje, půda, flora i fauna je majetkem i odpovědností občanů této republiky, státi a žádný zákon, vyhláška, prováděcí předpis, nařízení nebo osoba,ekonomické či jiné důvody nesmí překročit jejich 100% ochranu. Půdu a nemovitý majetek smí vlastnit pouze občan státu nebo původní obyvatel. Za původního obyvatele bez občansství se považuje osoba 4-té generace trvale žijící na našem území. .
4b) Stát má přednostní právo vyvlastnění a výkupu od osob bez občanství, kteří nejsou původními obyvateli a které nedosahují podmínky z odst. Hlavy 1, 4a v reálném aktuálním tržním průměru ceny. .
Komentář: (definuje postoj a orientaci občanského státu)
5) Občané této republiky přijímají povinnost bránit a ochraňovat svou zemi, její samosprávnou svrchovanost v duchu této ústavy pro sebe i generace budoucí a to i v případu, že by státní správa svůj úkol svěřený mu touto ústavou neplnila nebo ji plnila nedostatečně.
Komentář: (definuje rovnici “Stát je náš a budeme bránit hodnoty uvedené jako svoje a našich potomků jako dědictví, které jim tu zanecháme”)
6) Žádný zákon, jednotlivci nebo skupiny, ani výkon státní moci nesmí obcházet, zlehčovat nebo zneužívat tuto Ústavu, bez ohledu na způsob či výklad, kterým by porušení Ústavy obhajoval. Občan má právo se postavit na účinný odpor proti takovému jednání. Jednání proti Ústavě a právům občanů je trestné podle trestního zákona.
Komentář: (Ústavní ochrana proti případnému zneužití státní správy, pokud by se zase někdy chtěla zmocnit primární moci a chtěla se zpronevěřit poslání občanům sloužit)
7) Občané této republiky přijímají okamžikem vzniku občanství morální závazek chovat se čestně, pravdomluvně a poctivě, s vědomím být ku pomoci druhým podle principů společné solidarity, řádně vychovávat své děti, starat se o své rodiče, ohleduplně se chovat vůči přírodě a zvířatům, přírodním zdrojům, plnit své závazky a přistupovat s vážností a úctou k společenským hodnotám, jiným národům, autoritám i této Ústavě jako svrchované moci.
Komentář: (Vědomi si toho, že marast ve kterém desetiletí žijeme z našeho národa udělal sloučeninu podivností, je nutno vzít si závazek k lepšímu chovaní i na občanské straně)
8) Nová Ústava, nový jednotný Zákoník a Prováděcí zákon o zavedení plné přímé demokracie vstupují v platnost v den schválení Parlamentem ČR, které do 1 roku musí být ratifikováno občany v občanském referendu. Nová Ústava, Zákoník a Prováděcí zákon vymezují nový právní řád a nahrazují starý právní řád, vztahy, smlouvy a mezinárodní smluvy, uzavřené právními předchůdci, pokud nebudou dočasně Prováděcím zákonem dočasně ratifikovány. Prováděcí zákon musí ke dni hlasování stanovit, které zákony budou dočasně ratifikovány.
Komentář: (Tento odstavec je nutno přesně definovat předem, před hlasováním, v této podobě je jen orientačním nastíněním směru)
Článek 2 - Státní a zemské znaky
1) Státní znak České republiky je bílý lev v červeném poli jako historické a kulturní dědictví Koruny České a Republiky Československé.
2) Česky Zemský znak je svatováclavská orlice jako historické a kulturní dědictví českých zemí.
3) Moravský Zemský znak je svatováclavská orlice jako historické a kulturní dědictví moravských zemí.
4) Slezský Zemský znak je slezská orlice jako historické a kulturní dědictví slezských zemí.
4) Slovenský Zemský znak je ".........." jako historické a kulturní dědictví slovenských zemí, v případě, že by nastalo spojení se Slovenskem v některé z možných a předpokládaných forem.
Článek 3 - Úřední jazyk,
1) Primárním jazykem České republiky používaným na školách je jazyk český.
2) Úředním jazykem České republiky na úřadech může být jazyk český, slovenský a nářečí moravské a slezské.
3) Jakékoliv primární použití jiných jazyků na úřadech je Ústavou zakázáno. Tímto není dotčena možnost sekundární výuky nebo užití jiných jazyků na školách a úřadech.
Článek 4 - Státní a zemská hymna
1) Státní hymnou České republiky je " ............................."
2) Českou zemskou hymnou je ".........................."
3) Moravskou zemskou hymnou je ".........................."
4) Slezskou zemskou hymnou je ".........................."
4) Slovenskou zemskou hymnou je ".........................."
Článek 5 - Zemská příslušnost
1) České zemské uspořádání ČR tvoří české okresy.
2) Moravské zemské uspořádání ČR tvoří moravské okresy.
3) Slezské zemské uspořádání ČR tvoří slezské okresy.
4) Slovenské zemské uspořádání tvoří slovenské okresy v případě, že by došlo k nějaké formě k opětovnému spojení.
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 2
Článek 1 - Zaručená práva
1) Každý člověk nacházející se na území České republiky ilegálně má omezena svá lidská práva pouze na ochranu bezpečí svého života, zdraví a zajištění základního životního a sociálního minima do doby vyhoštění nejdéle do 7 dnů.
Komentář: (nekompromisní postoj k ilegálním migrantům, řeší jedním odstavce všechny problémy s muslimy i nemuslimy a jasně deklaruje postoj k této otázce)
2) Každý člověk dočasně a legálně nacházející se na území České republiky jako host má zaručena svá lidská práva, na svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na svůj majetek a svobodné nakládání se svým majetkem, na ochranu bezpečí svého života, zdraví, majetku a základní zdravotní péči.
Komentář: (každému, kdo legálně vstoupí na území státu se zaručuje totéž, co chceme my, aby bylo v zahraničí zaručeno nám)
3) Každý člověk žijící s povolením nebo právem původu na území České republiky má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, dostupnost zdravotní péče, vzdělání a kultury.
Komentář: (člověk nemusí být občan, může být zde působit rodilým právem původu nebo s povolením, náleží mu stejná práva až na výjimky, jako občanům)
4) Každý občan České republiky má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, své dědictví, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, zdarma bez výjimek na plnou zdravotní péči, důchod a podporu v nouzi, náklady na vzdělání do 18 let, vzdělání a dostupnost kultury, práva volit a být volen a povinnost bránit tuto zemi, Ústavu a stát.
Komentář: (plná práva občana)
5) Omezení lidských práv je možné pouze v rozsahu a způsobem, stanoveným touto Ústavou a to v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu, odsouzení z trestného činu, v případu obecného ohrožení, ohrožení Ústavy, této země a státu a jeho uspořádání.
Komentář: (žádný zákon ani vyhláška jako nižší právní norma pod Ústavou, ani státní správa nesmí Ústavní práva občanů omezovat)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 3
Článek 1 - Zemské uspořádání
1) Státní útvar nese název Česká republika a zahrnuje tradiční území Čech, Moravy a Slezska jako nástupce bývalého suverénního samosprávného území v duchu historických tradic království českého a Republiky Československé. Respektuje hranice platné a zděděné po posledním předchozím státoprávním celku.
Komentář: ( Územní i obecná kontinuita státu a práva po předcházejících státních celcích je nutná z mnoha důvodů zachovat)
2) Forma státního útvaru jako samostatného suvereního státu je republika, založena na principech svrchované moci občanů a této Ústavy jako zákona nejvyššího. Schválení této Ústavy, změny nebo doplnění této Ústavy jsou možné pouze referendem občanů a to nadpoloviční většinou účastných hlasů.
Komentář: (definuje nadřízenost občanů nad státem. Stát je služba vytvořená občany pro občany.)
3) Veřejným nebo utajeným politickým uskupením, stranám, hnutím, náboženským a zájmovým skupinám, spolkům nebo sektám je zakázáno touto Ústavou kandidovat na jakoukoliv státní funkci pro jejich zájmovou podstatu politické a společenské nebezpečnosti..
Komentář: (Jakákoliv zájmová skupina včetně politické nebo náboženské zužuje svými zájmy prostor na úkor občanů jako celku, je tedy pro rovnoprávný celek všech občanů škodlivá, zneužitelná a porušuje rovnoprávnost, je nutné jasně definovat, že vládu v této zemi žádná zájmová skupina mít nebude a čerpat z majetku všech občanů na svou existenci rovněž nebude. Jejich vznik a existence je zachována jako svobodné sdružení, ale bez práva ovládat druhé a za své vlastní peníze.)
4) Pro zemské uspořádání jsou stanoveny okresy, které vede v tomto území zvolený hejtman volbami ve volebním referendu z občanských kandidátů s nejvyšším počtem hlasů jmenovaný prezidentem a odvolatelný prezidentem nebo občanským referendem. Okresní hejtman je souběžně poslancem parlamentu.
Komentář: ( Návrh počítá s přímým dvoustupňovým uspořádáním a přenesením pravomocí na okresní hejtmany, kdy každý okresní hejtman je souběžně čestným poslancem parlamentu, ale bez zákonodárné moci, která již dále náleží jen občanům v referendu.)
5) Složení Parlamentu se předpokládá ve tříkomorovém systému, českém, moravském a slezském, které jsou zastoupeny okresnímu hejtmany z daných území v poměrném počtu okresů za každé území.
Komentář: ( Pro jednání by měly být definovány kategorie, kdy jednotlivé komory mají rovnost hlasů a kdy poměrný počet hlasů.)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 4
Článek 1 - Volba prezidenta
1) Nejvyšší hlavou, pověřenou občany a občanům odpovědnou, k řízení státu je prezident republiky, na základě kandidatury volený na 2 roky v referendu nadpoloviční většinou účastných hlasů a odvolatelný referendem. Za tímto účelem mu občané svěřuji Ústavou stanovené pravomoci.
Komentář: (Návrh počítá se silným prezidentským systémem. Důvodem je přímá odpovědnost jednoho jediného člověka i úřadu za celkový chod státu, odpovídá se občanům a občané jej mohou odvolat. Nikdo jiný. Dobu výkonu úřadu prezidenta je nutno diskutovat, je mnoho argumentů pro dobu krátkou 2 roky, delší 4 roky a dlouhou, 8 let)
2) Úřadující prezident je povinen vyhlásit referendum o volbě nového prezidenta nejméně 90 dnů před skončením jeho funkčního období. Datum konání je pevně stanoven na dobu 30 dnů před skončením jeho funkčního období.
Komentář: (......)
3) Úřadující prezident je povinen vyhlásit neprodleně výsledky referenda o volbě nového prezidenta, nejdéle do 1 hodiny po oficiálním uzavření sčítání.
Komentář: (......)
4) Úřadující prezident je povinen do 24 hodin o vyhlášení výsledků posoudit a rozhodnout, zda referendum proběhlo podle Ústavy ČR a je platné nebo zda jej vyhlásí za neplatné pro porušení Ústavních podmínek provedení referenda..
Komentář: (......)
5) Pokud prezident vyhlásí referendum s odůvodněním za neplatné, musí do 24 hodin od svého rozhodnutí postoupit své rozhodnutí parlamentu ČR k rozhodnutí o potvrzení nebo zamítnutí neplatpsti referenda. Parlament hlasováním 2/3 většinou potvrdí nebo zruší prezidentské rozhodnutí nejdéle do 48 hodin.
Komentář: (kontrolní zdvojení pravomoci kvůli možnému střetu zájmů a občanské kontroly nad mocí prostřednictvím poslanců-hejtmanů zemského uspořádání)
6) Pokud parlament potvrdí prezidentské rozhodnutí o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, vyhlásí úřadující prezident do 24 hodin konání nového referenda o volbě nového prezidenta, které se musí konat do 14 dnů od rozhodnutí parlamentu.
Komentář: (......)
7) Pokud parlament zamítne prezidentské rozhodnutí o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, předá odstupující prezident svůj úřad novému prezidentu do 24 hodin od tohoto rozhodnutí a abdikuje.
Komentář: (......)
článek 2 - Pravomoci prezidenta
1) Prezident sestavuje svou vládu a jmenuje ministry do funkce do 10 dnů od uvedení do své funkce.
Komentář: ( Prezident je odpovědný, musí si tedy své nástroje vybrat sám, jakékoliv jiným dosazené nástroje, kterým vláda bezesporu je nemusí fungovat a odpovědnost prezidenta se neguje, je nutné, aby prezident měl pravomoc vládu sestavit nebo ji kdykoliv vyměnit).
2) Prezident vyhlašuje válečný stav, stav ohrožení, mobilizaci nebo částečnou mobilizaci, vojenská nasazení a mimořádná nasazení Národní gardy.
Komentář: ( Prezident je hlavou státu, má-li jí být skutečně, musí na vnitřní i mezinárodní úrovni mít pravomoc operativně konat, zejména v případě ohrožení státu, jiné řešení sice řeší všechno možné, jen ne operativní schopnost obrany i nespoutaných jednání)
3) Prezident vyhlašuje občanské referendum, provádí dozor nad ústavností jeho provedení, schvaluje průběh a výsledky referenda a uvádí do funkce nového prezidenta.
Komentář: (povinnost prezidenta vyhlásit referendum, podle Ústavy, vykonávat dozor nad Ústavností a předat vládu nástupci)
4) Nemůže-li prezident vykonávat svůj úřad, zastupuje ho a vykonává jeho funkci předseda vlády. Nemůže-li prezident vykonávat svu funkci déle jak 60 dnů, vyhlásí on nebo zastupující přededa vlády řádné referendum o volbě prezidenta.
Komentář: (zastoupení prezidenta v případě neschopnosti vykonávat úřad je nezbytné)
5) Prezident je nejvyšším soudním orgánem s pravomocí zrušit rozsudek nebo vrátit soudu k novému projednání.
Komentář: (Právo a také odpovědnost prezidenta rozhodovat soudní pře, pokud se je nepodařilo s pojetím objektivní spravedlnosti vyřešit na nižších úrovních. V podstatě funkce nejvyššího soudce koncentrovaná do role jediného nejvýše postaveného člověka, který je veřejně viditelný a je schopen nést jasnou a přímou odpovědnost. Konzultovat může prezident s kýmkoliv na světě, odpovědnost za rozhodnutí však musí nést sám.)
6) Prezident má pravomoc vyhlásit amnestii.
Komentář: (standardní právo prezidentského úřadu)
7) Prezident reprezentuje Českou republiku.
Komentář: (primární právo prezidentského úřadu)
8) Prezident má právo vydat za vážných a mimořádných okolností prezidentský dekret, který má účinnost zákona s platností do doby, než o podstatě věci rozhodne občanské referendum. Platnost dekretu nesmí mít účinnost déle jak 6 měsíců a referendum o podstatě musí proběhnout nejdéle do 6 měsíců.
Komentář: (primární právo prezidentského úřadu v případech nezbytné legislativní, státoprávní neb soudní nouze)
9) Prezident jmenuje okresní hejtmany na základě proběhlých voleb do funkce okresního hejtmana a do funkce poslance parlamentu.
Komentář: (primární právo a povinnost prezidentského úřadu)
10) Prezident odvolává z funkce okresního hejtmana a z funkce poslance parlamentu, pokud neplní svou funkci nebo pokud je trestně stíhán pro trestný čin a jmenuje zástupce okresního hejtmana a poslance parlamentu
Komentář: (primární právo a povinnost prezidentského úřadu)
11) Pokud se vina odvolaného poslance neprokáže, musí prezident uvést zpět do své funkce okresního hejtmana i funkce poslance parlamentu. Zástupce okresního hejtmana a poslance odvolá.
Komentář: (zachování objektivní spravedlnosti vůči neoprávněně odvolanému zástupci lidu)
12) Prezident jmenuje do funkce a odvolává z funkce soudce na všech stupních.
Komentář: (primární právo prezidentského úřadu, zabraňuje vzniku soudní mafie, hlídá odpovědnost soudců a uplatňuje primární právo proti vytvoření závislosti soudů na cizí moci nebo vlivu)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 5
Článek 1 - Prezident a výkonná moc
1) Prezident na základě plného mandátu svěřeného mu občany v referendu řídí, jmenonuje, odvolává a kontroluje výkonnou moc ve státě.
Komentář: (Osoba zvolená občanským referendem, prezident, aby řídila celý stát, k tomu musí mít také potřebné pravomoce, jinak nemůžeme chtít, aby byla přímo odpovědná za výkon funkce. Tvrzení, obavy, že by měla jedna osoba příliš velkou moc je nesmyslné, protože politické strany a 200 zástupců mají stejnou moc, navíc bez odpovědnosti a příležitosti ke zneužití moci je zjevně viditelné za posledních 28+50 let více než dost. U 1 osoby na vrcholu řízení a vedení státu je naopak odpovědnost zcela viditelná. Referendum potom naopak dostatečně zabezpečuje odvolání takové 1 osoby, než dohledávat ji u 200 neodpovědných imunitou chráněných spekulantů.)
2) Prezident jmenuje a odvolává:
a) guvernéra České státní banky
b) jmenuje a odvolává ředitele prezidentského úřadu a kanceláře
c) jmenuje a odvolává předsedu vlády a ministry
d) jmenuje a odvolává zvolené okresní hejtmany
e) jmenuje a odvolává náčelníka generálního štábu AČR
f) jmenuje a odvolává policejního prezidenta
g) jmenuje a odvolává soudce soudního dvora ČR
h) vyhlašuje mobilizaci
ch) vyhlašuje válečný, vyjímečný a mimořádný stav ohrožení
i) vydává dekrety s účinností zákona
j) uzavírá a podepisuje mezinárodní smlouvy nepodléhající referendu
k) uzavírá a podepisuje mezinárodní smlouvy schválené v referendu
l) vyhlašuje amnestii
m) rozhoduje právní kauzy, které vyčerpaly všechny možnosti soudních řízení
n) rozhoduje o věcech,které nejsou obsaženy v právním řádu ČR.
o) rozhoduje a řídí mezinárodní politiku ČR
Komentář: (......)
Článek 2 - Předseda Vlády, Vláda a výkonná moc
1) Předseda Vlády na základě jmenovaní prezidentem navrhuje a řídí ministry vlády, vládní a státní úřady, řídí okresní hejtmany a jejich výkonnou moc ve státě.
Komentář: (......)
2) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem řídí, jmenuje, odvolává, kontroluje, zřizuje a ruší vládní a státní úřady, řídí a kontroluje okresní hejtmany a jejich výkonnou moc ve státě.
xx
3) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem vydává, upravuje a ruší závazné směrnice, metodické pokyny a vyhlášky, které nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony.
xx
4) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem připravuje, navrhuje stanoviska, zákony a legislativní změny, které předkládá prezidentovi ke schválení. Pokud je prezident schválí, zpracuje Vláda návrh referenda a předloží je do legislativního procesu referenda, občanům ke schválení.
xx
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 6
Článek 1 - Parlament
1) Parlament se skládá z volených okresních hejtmanů. Úkolem parlamentu a jeho členů je zastupovat svůj okres a hlídat ústavnost výkonu státní moci ku prospěchu občanů ve svých okresech. Jako volení zástupci předkládají návrhy nižších právních vztahů vládě České republiky a ke schválení prezidentovi.
Komentář: (Omezená moc parlamentu a zastupitelské demokracie, která selhala, je korumpovatelná a nebyla odpovědná svým voličům, změna spočívá v tom, že zákonodárná moc je přenesena na občany ve všem přímo. Účelem parlamentu je nadále pouze hlídat Ústavnost státu a státní správy, případně iniciovat zpracování návrhu změn v zákonech a schvalovat zákonnost volby prezidenta občanským referendem, které nemůže prezident schvalovat sám. Výkon poslance parlamentu je čestná funkce, bez platu a odměn.)
2) Počet členů parlamentu je stejný jako počet zemských okresů republiky. Členy Parklamentu jsou automaticky jmenovaní okresní hejmané nebo jejich jmenovaní zástupci.
2) Poslanecký mandát vzniká dnem nástupu do veřejné funkce okresního hejtmana a zaniká dnem zániku nebo odvolání z funkce.
Komentář: (......)
3) Poslanci Parlamentu mají právo hlasovat o platnosti nebo neplatnosti referenda o volbě prezidenta, jednat, hlasovat a navrhovat vládě legislativní změny, návrhy na vyhlášky, metodiku ve státní správě a řešit vztahy, které patří do jejich kompetence okresního hejtmana, o vzájemné součinnosti mezi zemskými okresy a koncepcích řízení státu.
Komentář: (......)
4) Jakákoliv činnost Parlamentu, poslanců a hejtmanů nesmí být v rozporu se zákony a Ústavou, proti znění Ústavy a zákonů, rozhodnutí vlády a prezidenta.
Komentář: (......)
5) Povinností poslanců a hejtmanů je veřejná služba občanům vyplývající z Ústavy a Zákonů a kontrola ústavnosti.
xx
6) Jakákoliv jiná činnost poslanců a hejtmanů, vědomé nebo z nedbalosti, využitá nebo směřující pro zájmové skupiny, jakýkoliv lobbying, bez ohledu na to, zda politické, náboženské či jiné je zakázána, je porušením Ústavy, zneužitím postavení proti společným zájmům občanů, při níž poslanec a hejtman okamžitě ztrácí mandát, funkci a je trestný pro trestný čin §xx, porušení Ústavy.
xx
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 7
Článek 1 - Zákon
1) V této republice platí pouze jediný Zákoník vycházející z Ústavy a schválený nadpoloviční většinou účastných voličů v občanském referendu navrženém prezidentem republiky. Zvyšovat počet zákonů je zakázáno. Právní vztahy nižší podstaty se řeší vyhláškou.
Komentář: (Přesné znění oddílů (hlav) Zákona i znění Ústavy schvalují občané. Zde dochází ke změně v pojmu rozdělení zákonů. Stav se mění z existence mnoha zákonů různých specifikací na Zákon pouze jediný a specifikace jsou rozděleny do oddílů (Hlav). Tímto zaniká pohled na práva z hlediska správního, občanského nebo trestního. Nadále je jeden zákoník, zákonná ustanovení, jejich působnost a odpovědnost za porušení je postavena na rovnoprávnou úroveň. Tím zanikají porušení správní, občanská nebo trestní, a vzniká jediný vztah, porušení zákona. Tím jsou sjednocena práva, povinnosti i odpovědnost za porušení.)
2) Žádný jiný mezinárodní zákon nebo smlouva, vyhláška, nařízení, dekret nebo příkaz nemá na svrchovaném území České republiky vyšší platnost, než je Ústava ČR a Zákon ČR. Jsou-li v rozporu, platí Ústava a Zákon ČR. Nedodržení této podmínky je trestným činem proti Ústavě podle Zákona Hlavy Trestní.
Komentář: (......)
3) Ústava, Zákon, Dekret, Vyhláška, Nařízení, Rozhodnutí, Usnesení či jiný právně závazný dokument musí být srozumitelný všem, musí stanovovat povinnosti a omezovat práva občanů jen tehdy, je-li to nezbytné, v co nejmenší míře a v co nejmenším množství.
Komentář: (......)
4) Ve všech právních vztazích platí v České republice presumpce neviny, vždy a bez rozdílu. Nedodržení tohoto pravidla je trestným činem proti Ústavě a Zákonu.
Komentář: (......)
5) V nutném případě, z důvodu škodlivosti z prodlení, kdy by bylo nutné situaci řešit rychleji, něž by proběhla úprava zákona nebo Ústavy referendem, může prezident řešit situaci dočasně prezidentským dekretem, který má váhu a platnost zákona a smí negovat, upravit nebo doplnit individuálně i plošně znění zákona, ale pouze zákona nebo nižší právní normy. Do znění Ústavy zasahovat prezident nesmí.
Komentář: (prezidentský dekret je náhradním řešením s účinností zákona na nezbytně nutné vztahy, kde hrozí nebezpečí prodlení při standardní cestě schvalování zákona)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 8
Článek 1 - Referendum
1) K výkonu svrchované moci občanů Ústava vytváří občanské referendum. Hlasování o více otázkách v referendu je možné.
Komentář: (........)
2) Nikdo nesmí referendu bránit žádným způsobem, manipulovat s ním nebo jeho podstatou. Prezident a Vláda, jako Předkladatel referenda je povinen dodržet zásady rovnosti při předkládání referenda a nikdo nesmí žádným způsobem předkládat referendum jednostranně. Sdělovacím prostředkům, navrhovatelům, odpůrcům i státní moci se nařizuje zachovat rovné právo všech na svůj názor. O platnosti, výsledku nebo porušení práva rovnosti rozhoduje prezident republiky.
Komentář: (základní pravidla pro referendum, tento článek je nutno velmi pečlivě připravit a navázat na ostatní Ústavní vztahy)
3) Referendum vyhlašuje prezident republiky. Provádí jej Vláda a státní správa. Navrhnout Referendum může Prezident, Vláda, Parlament nebo Vůle občanů.
Komentář: (......)
4) Referendum může navrhnout i jednotlivec nebo skupina občanů, pokud získá podporu. Návrh referenda občany musí být zastoupený nejméně 50.000 hlasy. Soustředění hlasů nesmí být bráněno. Obsah referenda nesmí být v rozporu s Ústavou nebo zákonem.
Komentář: (......)
5) Podmínky předložení a rozsah propagace a omezení k otázkám referenda stanoví prezident. Jakákoliv jiná, nelegitimní přímá, skrytá, manipulativní či podprahová propagace kampaně je trestná.
Komentář: (......)
6) Občanské referendum může být:
 • a) Referendum ČR
 • b) Referendum Okresní
 • c) Referendum Obecní
 • d) Referendum Specifické
Komentář: (......)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 9
Článek 1 - Armáda
1) Pro ochranu země Ústava ukládá vytvoření profesionálních jednotek k obraně země a mimořádným nasazením v případě jakéhokoliv ohrožení.
Komentář: (Profesionální vojenský sbor je základem moderní armády)
2) Pro ochranu země a státu je stanovena povinná vojenská služba v rozmezí 18 až 50 let..
 • a) základní vojenská služba je stanovena v délce 6 měsíců a rozmezí 18-22 let
 • b) speciální výcvik v délce 6 měsíců a rozmezí 18-26 let
 • c) záložní vojenská služba v délce 4 týdnů ročně a rozmezí 18-50 let
 • d) mimořádná vojenská služba podle potřeby ochrany státu
 • e) mobilizace v rozsahu podle povahy ohrožení státu
Komentář: (Pro podporu profesionální armády je nezbytná existence vycvičených aktivních záloh a pro případ nutné mobilizace je nezbytná existence vycvičenosti vojáků povolaných do služby.) Pseudo-humanismus ještě nikdy žádnou zemi, ani rodiny, ani vlast neubránil, leda že by exhibicionisté z řad homosexuálů zatančili místo na Václaváku na hranicích a nepřítele by ranila mrtvice. Ať si exhibicionisté tančí kde chtějí, jejich věc, nejlépe doma, stát ale potřebuje nástroj ochrany své země a svých občanů) .
3) Povinná vojenská služba nemusí být uplatněna pro všechny dotčené ročníky.
Komentář: (Není nutné za každou cenu pěstovat přehnaný militarismus, budou-li klidná mírová období na světě, není nutné brannou povinnost držet na horní nutné hranici, ale v optimální míře)
4) Vojenská služba je službou vlasti a občanům Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.
Komentář: (.......)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 10
Článek 1 - Mobilizace
1) Mobilizaci vyhlašuje prezident republiky, v zastoupení předseda vlády nebo zastupující předseda vlády. Nelze li, náčelník Generálního štábu. Mobilizace je vyhlášena v případě napadení nebo ohrožení země, občanů a státu.
Komentář: (standardní nástroj)
2) Mobilizace může vzniknout z vůle občanů i bez vyhlášení v případě zřejmého napadení nebo ohrožení země, občanů a státu vnějším nebo vnitřním nepřítelem.
Komentář: (občan je svrchovaným tvůrcem státu, občan má právo mobilizovat, když uzná za rozhodné, že jeho stát, život, podmínky k životu, práva a majetek jsou ohroženy, přístup ke zbraním musí mít občan zachován cestou Národní gardy)
3) Nepřítelem se rozumí každý, kdo by chtěl ohrozit, poškodit, ovládnout nebo odstranit práva a svobody občanů této země, státu a Ústavní pořádek.
Komentář: (......)
4) Pro občanskou mobilizaci podle odst. b), tohoto článku Ústava ukládá prezidentovi prostřednictvím ministra obrany vytvořit organizační systém provedení Národní gardy.
Komentář: (......)
Návrh nové Občanské Ústavy
>
HLAVA 11
Článek 1 - Ozbrojené a záchranné složky
1) Za ozbrojenou a záchrannou složku je považován každý, organizovaný či náhodný občan, kdo pro ochranu Ústavy, Zákona nebo osoby ve veřejném zájmu vykonává nebo vykoná činnost k záchraně lidského života, zdraví nebo majetku a je ohrožen přímo i nepřímo na životě, zdraví nebo pod hrozbou jiné závažné újmy.
Komentář: (.........)
2) Služba podle čl. 1 / odst. 1 je službou vlasti, veřejnosti a občanům. Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.
Komentář: (.........)
3) Za takovou službu přináleží důstojná odměna odpovídající poslání s nasazením života.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
4) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k úmrtí osoby konající ve veřejném zájmu, má nárok vdova, nezaopatřené děti a osoby v péči na státní definitivu po dobu, kdy je samoživitelkou nezaopatřených dětí a osob v péči.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
5) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo pro výkon služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k újmě na zdraví bez následků, má poškozená osoba nárok na jednorázové odškodnění.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
6) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k dlouhodobé újmě na zdraví, má poškozená osoba nárok na státní definitivu po dobu trvání újmy.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
7) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k trvalé újmě na zdraví, má poškozená osoba nárok na trvalou státní definitivu.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
8) Za osoby chráněné tímto Ústavním ustanovením se považují zejména vojáci, policisté, hasiči, záchranáři, zdravotní personál, soudci, státní zástupci při výkonu nebo pro výkon svého poslání stejně jako každý občan, který v zastoupení vykoná činnost ve veřejném zájmu.
Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)
Článek 2 - Policie a vězeňská služba
1) Policie se zřizuje pro ochranu práv, zdraví, života, majetku občanů a osob žijících nebo nacházejících se na území republiky podle této Ústavy a v zahraničí podle platných předpisů dané země o kterou se jedná a smluvních vztahů k tomuto účelu uzavřených.
Komentář: (primární cíl a poslání Policie, tato služba s nasazením života by měla být chápána jako čestná profesionální služba, kdy je policistovi ctí tuto funkci vykonávat a kdy je občanům ctí být chráněni, tato práce by měla být vrcholně, stejně jako ostatní služby státu, oceněna, motivována státní definitivou a společenským uznáním. Naopak zneužití důvěry a zpronevěra poslání by měla být přísně trestána a pranýřována.)
2) V zemích, které nejsou uznány jako partnerské nebo v zemích nepřátelských použije Policie všech dostupných prostředků k ochraně občanů České republiky.
Komentář: (.....)
3) Pokud je zásah Policie nemožný, postoupí takovou situaci k řešení prezidentu republiky, který pověří řešením ministerstvo zahraničí nebo armádní složky.
Komentář: (......)
4) Policie se řídí Ústavou republiky a v žádném případě ji nesmí porušit a to ani s odůvodněním znění jakéhokoliv zákona, který je Ústavě podřízen. Pokud dojde k rozporu mezi zněním Ústavy a zákonem nebo nižší právní normou, platí znění Ústavy jakpřípadech.
Komentář: (Chápání Policie i chápání policistů je třeba vyzvednou jako nekompromisní ochránce občanů a tvrdé stihatele zločinců, nelze si však plést pojem zločince s přestupcem z řad jinak spořádaných občanů a zneužívat autority i moci, policista musí být důstojná, čestná a rozvážná osobnost na pravém místě, vždy však se znalostí a respektem k Ústavě a občanům.)
5) Policejní služba je službou vlasti a občanům. Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.
Komentář: (.....)
6) Za policejní službu v přímém výkonu poslání přináleží odměna odpovídající poslání s nasazením života. Výkon služby policisty v přímém výkonu služby je v podmínkách stálého možného ohrožení na životě a zdraví a musí být právem ohodnoceno na odpovídají úrovni nejméně dvojnásobkem státního sociálního minima. (2 x 25.000,- Kč/měs.)
Komentář: (.....)
7) Společenské funkce policisty je čestná funkce pro občany republiky včetně rizika ohrožení svého života a zdraví. Ústavou je považována na společenském žebříčku jako významná a důležitá. Výkon služby policisty a jeho postavení je chráněn touto Ústavou a jeho postavení, čest a osoba se považuje za autoritu s kterou se nesmlouvá, nesmí se urážet ani napadat a občan je povinen rozhodnutí policisty uposlechnout.
Komentář: (.....)
8) Výkon služby a jeho společenský kredit policisty jako autority sebou nese vysokou právní, společenskou i morální odpovědnost. Pokud zneužije svou autoritu a tento morální kredit zneužítím pravomoci, spácháním trestného činu nebo zvlášť odsouzeníhodným amorálním jednáním bude naopak velmi přísně potrestán degradací svého společenského i služebního postavení a přísně souzen dvojnásobnou trestní sazbou než občan pro porušení Ústavy a příslušného ustanovení trestního zákona.
Komentář: (.....)
9) V případu, že policista zjevně poruší Ústavu nebo Zákon, má právo se každý občan postavit na nezbytný úměrný odpor. Soud rozhodne o tom, zda má právo na zákonnou ochranu policista nebo občan. Toto právo se nevztahuje na pachatele trestného činu.
Komentář: (.....)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 12
Článek 1 - Státní správa
1) Státní správu zřizuje Vláda ČR přímo nebo cestou okresních hejtmanů k zabezpečení povinností státu vůči občanům a osobám nacházejícím se na území republiky v takové míře, aby byla plně funkční v dobách míru i ve stavu jakéhokoliv ohrožení.
Komentář: (standardní nástroj)
2) Státní správa je službou státu občanům a zneužití státní správy nebo státní moci je porušením Ústavy. Porušení Ústavy je trestným činem, který může spáchat fyzická osoba stejně jako organizace prostřednictvím svých odpovědných zástupců nebo pracovníků.
Komentář: (státní správa je nástrojem sloužícím občanům, zneužití není dovoleno
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 13
Článek 1 - Státní banka
1) Státní banka, zřízena touto Ústavou, je správcem majetku občanů i státu ve smyslu hodnoty měny. Za tímto účelem stát zřizuje svou vlastní měnu
Komentář: (Navrhuje se zásadní změna, vyvázání ze závislosti na nadnárodních bankách a stanovení jasné primární povinnosti spravovat státní majetek občanů, zde budou asi všichni banksteři i pochybovači ryčet jako protržení, protože to odřízne všechna chapadla mezinárodních banskterů, kteří budou muset přistoupit na primární zájem našeho státu a spokojit se s kompromisem, o penězovodech našich mafiánů ani nemluvě, více se zatím šířit nebudeme, státní banka je státu, stát je občanů, primární podstata vertikálního pohybu peněz končí, vertikální pohyb peněz má primární význam)
2) Státní banka je povinna s plnou odpovědností osob, které ji spravují, hospodařit s povinností dobrého hospodáře. Znehodnocení měny je přímé i nepřímé poškozením hodnoty majetku občanů, případně třetích osob, movitého hmotného, nehmotného i nemovitého a je nepřípustné.
Komentář: (státní správa je nástrojem sloužícím občanům, zneužití není dovoleno )
3) Za tímto účelem je Státní banka povinna udržovat stabilní hodnoty státní měny a vykonávat dozor nad vším, co by mohlo státní měnu poškodit změnou hodnoty do záporné i kladné výše.
Komentář: (Nezbytně nutný prvek pro stabilizaci státu)
4) Státní banka smí za účelem naplnění svých povinností z Ústavy přijímat taková opatření, aby k případnému znehodnocení nedošlo, zejména potom bez prodlení podáním trestního oznámení Policii na pachatele poškození měny, která je povinna bez prodlení takový stav řešit.
Komentář: (Ochrana majetku občanů ve smyslu měnové hodnoty je primární, nezbytně nutná)
5) Státní banka přiděluje všem orgánům státu rozpočet, se kterým smí tyto orgány hospodařit a to vždy pouze v kladném poměru z příjmům státu .
Komentář: (základní neporušitelná zásada)
6) Přebytek příjmů státu smí Státní banka poskytnout jako úvěr státu na investice ve prospěch občanů a občanům republiky. Úrok z takové půjčky nesmí překročit 2% ročně a výběr úroků je považován za státní příjmy.
Komentář: (Občanské výhody)
7) Státní banka poskytuje veřejným bankovním domům licenci a úvěr k předmětu jejich činnosti v měně této republiky a za tímto účelem směňuje cizí měny. Cizí měna i jiný zastupující způsob použití jsou na území České republiky zakázány. Použití cizí měny nebo zastupujícího způsobu je možné pouze prostřednictvím Státní banky a porušení tohoto ustanovení je trestným činem.
Komentář: (volný obchod není cílem porušit, jen ale pod kontrolou státu a státní banky proti spekulativním penězovodům banksterů)
8) Státní měnou je určena česká koruna, se stabilní nominální hodnotou určenou Českou státní bankou. Poškození této měny je trestné jako porušení Ústavy podle trestního zákona.
Komentář: (volný obchod není cílem porušit, jen ale pod kontrolou státu a státní banky proti spekulativním penězovodům banksterů)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 14
Článek 1 - Soudy a prokuratury
1) Česká republika pro ochranu občanů a této Ústavy zřizuje Soudy a Prokuratury České republiky
 • a) okresní soud a prokuratura
 • b) zemský soud a prokuratura
 • c) nejvyšší soud a prokuratura
 • d) odvolací soud a prokuratura
 • e) ombudsman
 • f) prezident republiky
Komentář: (..........)
2) Soudce, prokurátory a ombudsmana do funkce navrhuje ministr spravedlnosti. Soudce jmenuje nebo odvolává prezident republiky.
Komentář: (.........)
3) Pokud soudce neplní své povinnosti, pokud mu byl 5x zrušen rozsudek pro nedostatky v soudním řízení jeho vinou, nesprávně rozhodl, bude neprodleně odvolán ze své funkce prezidentem republiky. Pokud porušil Ústavu bude souběžně trestně stíhán.
Komentář: (......)
4) Ústava nařizuje plnou odpovědnost soudce za jakákoliv chybná či podjatá rozhodnutí, který soudce učiní, ať již z nedbalosti, neznalosti, osobního podjetí nebo v zájmu třetí osoby a to jak hmotnou, tak trestní.
Komentář: (.........)
5) Funkce soudce a prokurátora je Ústavou postavena jako autorita, která smí precedentně rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a určit rozsudek i když se shledá, že souzený čin není obsažen nebo je nepřesně obsažen v zákonu a smí určit takový trest, aby trest byl účinný k nápravě souzeného a primární podstata spravedlnosti i ochrana občanů a Ústavy byla naplněna.
Komentář: (...........)
6) V případě, že by mohlo dojít k porušení podstaty a principů obecně uznávaného pojetí spravedlnosti, soudce musí vydat precedentní rozhodnutí i proti znění litery zákona, došlo-li by k zjevně a morálně nespravedlivému rozsudku.
Komentář: (.........)
7) Takové rozhodnutí je následně automaticky podnětem k úpravě příslušných zákonů a k předložení v nejbližším možném občanském referendu, které zabezpečí ministr spravedlnosti jako návrh srozumitelně podle podmínek Ústavního znění referenda.
Komentář: (............)
8) Okresní soudce a prokurátor řeší všechny soudy spadající mu do regionální oblasti.
Komentář: (..........)
9) Zemský soudce a prokurátor řeší všechny soudy s dopadem na celé území republiky nebo čin spáchaný ve 2 a více okresech.
Komentář: (..........)
10) Nejvyšší soud a prokurátor řeší rozhodčím soudem pro soudy okresní a zemské. Soudí ve složení senátu 3 soudců. Odvolací soud posuzuje celý případ znovu, vydává rozhodnutí, zda byl rozsudek oprávněný nebo neoprávněný a buď potvrzuje nebo znovu rozhoduje celý případ. Zúčastněné strany se smí odvolat k Odvolacímu soudu.
Komentář: (..........)
11) Odvolací soud a prokurátor projedná celý případ znovu a buď potvrdí původní rozsudek, nebo vydá rozsudek vlastní.
Komentář: (..........)
12) Všechny strany se smí odvolat k ombudsmanovi, který posoudí celý případ a rozhodne, zda došlo k pochybení v zákonech, nedostatku zákona a primárně posoudí podstatu zachování spravedlnosti v projednávané věci. Pokud zjistí, že došlo k jakémukoliv omylu, nedostatku, nedostatku zákona či posuzování, pochybení či omylu, zastaví účinnost rozsudku a postoupí k projednání prezidentovi republiky k rozhodnutí o zastavení soudního řízení, nařízení znovu projednání soudního řízení nebo změně rozsudku.
Komentář: (..........)
Článek 2 - Statut soudu a prokuratury
1) Soudci a prolurátorovi je uložena vysoká hmotná, trestní i morální odpovědnost. Má za úkol dodržet primární podstatu spravedlnosti, kterou chrání občany, stát a vytváří morální a společenskou hodnotu a kvalitu občanského státu. K tomu je mu udělena vysoká pravomoc vykládat a posuzovat spravedlnost, zákony i postih z rozsudku vyplývající, tak, aby plnil společenskou funkci, ke které je soudní řízení určeno a činit rozhodnutí, kterými smí zákona užít tak, aby morální spravedlnosti bylo činěno na prvním místě.
Komentář: (..........)
2) Ústava ukládá státu soudce a prokurátory ohodnotit takovým příjmem, který je dostatečný na zabezpečení jeho života a rodiny v důstojné míře, zabezpečit mu bezpečí jeho a jeho rodiny bez prodlení a překážek a všechny předpoklady k výkonu jeho funkce.
Komentář: (..........)
3) Poruší-li soudce nebo prokurátor své poslání, bude naopak potrestán v takové míře dvojnásobně než občan, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost ve vztahu k jeho míře pravomoci a postavení.
Komentář: (..........)
Návrh nové Občanské Ústavy
HLAVA 15 - Majetek státu
Článek 1 - Statut státního majetku
1) Státní majetek měnový, movitý, nemovitý i duševní je vlastnictvím občanů České republiky. Jakékoliv poškození státního majetku ve prospěch sebe, jiné osoby nebo cizí moci, úmyslně, spolupachatelstvím, přímým i nepřímým podílnictvím, zneužitím postavení nebo informace, zpronevěrou, obohacováním nebo pletichami ve svůj nebo cizí prospěch včetně cizí moci na úkor státu a státního majetku je trestné. Takový čin je nepromlčitelný a nepodléhá žádné imunitě.
Komentář: (...............)
Článek 2 - Státní rozpočet
1) Státu je uloženo získávat příjmy, způsobem uloženým mu Ústavou, vyšší než jsou náklady vynaložené na stát a vynakládat náklady nižší než jsou příjmy. Dozor nad touto činností a uvolňování prostředků provádí Státní banka České republiky.
Komentář: (...............)
2) Vyúčtování státního rozpočtu provádí Státní banka České republiky a provádí se za kalendářní rok od prvního dne k poslednímu dni v roce a musí být provedeno a zveřejněno nejdéle k 31.1. následujícího roku.
Komentář: (...............)
3) Přebytek státního rozpočtu je státní rezervou České republiky a smí s ním být naloženo přerozdělením hodnoty občanům rovným dílem přímou platbou nebo snížením občanské daně na příští rok, jako půjčka státu na rozvoj a investice nebo půjčka občanům s maximální možnou úrokovou sazbou 2% ročně.
Komentář: (Přímá kladná účast občanů na státním zisku z rozpočtu vrácením peněz podílu občana na tomto zisku. Občanům se vrací přebytek a zisk státu. Podstatou je náhrada občanské mzdy aktivním podílem na zisku, kdy výsledky vychází, že občan zaplatí na daních méně, než dostane vráceno od státu, protože do vrácení se započítává podíl na přímém výdělku státu, občanský plat je sice slibný pro občany, ale jen zdánlivě, protože nejde ze skutečného zisku ale z bankovních zdrojů banksterů a machinací s rozpočty, kdy se rozpočet krátí a tedy vytváří občana otroka neustále zadluženého touto cestou. Vracení státních zisků jde oproti tomu ze ziskových zdrojů státu, dluh tedy nevzniká, nevzniká ani krácení rozpočtu).
4) Dotace a jiné způsoby znevýhodňování jedněch občanů nebo právnických osob vůči druhým a přijmutí dotace nebo jiného zvýhodnění je zakázáno všem státním institucím, fyzickým a právnickým osobám.
Komentář: (zásadní podmínka pro zachování rovnosti před zákonem i v podmínkách svobodného podnikání a obchodu)
5) Daně a příjmy státu musí být vynaloženy pouze k účelům, ke kterým byly vybrány. Nikdo nesmí vynaložit či zneužít daně nebo příjmy státu k jiným účelům. Změny užití mohou být navrženy, ale musí být schváleny výhradně občanským referendem. Jedinou výjimkou je užití v případě válečného konfliktu, ohrožení země nebo ohrožení občanů České republiky a to teprve tehdy, budou-li vyčerpány státní rezervy. K takovému kroku je nutné souhlasu prezidenta republiky a parlamentu jednomyslně.
Článek 3 - Občanský účet
1) Česká státní banka zřizuje a vede zdarma každému občanu vznikem občanství chráněný osobní občanský účet na kterém se evidují výdaje občana pro stát a příjmy občana od státu. Tento účet je veřejný, kdokoliv si může účet transparentně prohlédnout a žádat vysvětlení nesrovnalostí.
2) Každý občan se zavazuje mít přehled o svém občanském účtu. Za občany mladší 18 let a občany nesvéprávné jedná jeho zákonný zástupce. Za osoby nemohoucí jedná jeho pověřený nebo zákonný zástupce. Stav účtu se dědí podle platného občanského zákoníku České republiky a dědictví se převádí na občanský účet zákonných dědiců na příkaz notáře včetně potřebných listinných příloh.
Komentář: (...............)
3) Za účelem zabezpečení plateb občana vůči státu a zabezpečení přístupnosti občana ke svému životnímu minimu tato Ústava zakazuje jakékoliv blokace, platební výměry a exekuce na tento účet a tento účet je nedotknutelný pro jiné osoby fyzické i právnické, než je občan nebo stát. Státní správa nesmí uplatňovat ani přebírat závazky třetích fyzických ani právnických osob. Na účet se připisují a strhávají pouze: platby a daně občana vůči státu a příjmy občana od státu, kterými jsou přeplatky na dani, vrácení poměrné části přebytku příjmů státního rozpočtu, starobní důchod, invalidní důchod, sociální dávka, dědictví z jiného občanského účtu a mzda, pokud si ji občan nechá zasílat na tento účet. Podnikatelé a osoby s jiným než zaměstnaneckým příjmem si mohou nechat zasílat částku ve výši průměrné mzdy, stanovené státem.
Komentář: (Tento nástroj zabezpečuje občana před exekucemi pod státem stanovené existenční minimu, je nedotknutelný. Předpokládané minimum státem garantované je zhruba ve výši 3x větší kupní síly než v současné době, tedy odpovídající částce dnes zhruba ve výši 35.000,- Kč, pro všechny občany od narození až do úmrtí. Při stabilní měně by hodnota měla zůstat zachována.) Řeší komplexně jedním způsobem problematiku exekucí, odstraňuje všechny křivdy a likvidaci občana exekucemi, včetně jeho rodin, dětí, schopnosti vychovat a udržet rodinu. Ochrana občana, rodiny jako základu státu má přednost před exekucí a jejich dopady). Exekuce by měly být dále v lidštějších pravidlech a jen v rozsahu nad státem stanovené minimum).
(Velmi zjednodušeně, obchodním a podnikatelským subjektům tento stav vytváří tržní prostředí se stabilní, k současným poměrům 3x vyšší objem možného obchodu a oživení trhu v rovnici spotřebitelská sféra od novorozeněte až po úmrtí se 3x zvyšuje = nejméně 3x se zvyšuje tržní obrat v součtu za všechny komodity + další navýšení o nárůsty příjmů spotřebitelů při výkonu přidané hodnoty (práci), která je odhadována na 6-ti násobek současného reálného stavu.)
4) Stát a Česká státní banka zajistí zdarma možnost bezprostředního výběru přebytku kladného stavu kdykoliv ve všech bankách a jejich zařízeních po celém území ČR, je-li řádně uhrazena občanská daň a závazky vůči státu. V zahraničí zabezpečí tuto službu zdarma nebo za poplatek, tam kde je to na základě smluvních vztahů možné zajistit.
Článek 4 - Příjmy státu do rozpočtu
Nadále se počítá pouze s těmito daněmi, ostatní se ruší, daní se pouze příjmy, odčítání výdajů se ruší, důvodem je zamezení penězovodů kohokoliv manipulacemi s odpočty daní, daň z DPH se ruší.
1) Daň Občanská - 5%
 • a) Občanskou daň ve výši vyměřené Státní bankou ČR na kalendářní rok, za služby státu, hradí každý občan České republiky. Závazek začíná dnem vzniku občanství a končí dnem zániku občanství. Občanství vzniká dnem narození nebo dnem přijetí občanství a zaniká odebráním občanství, odmítnutím občanství nebo úmrtím. Poměrná část daně se vypočítává uceleně na kalendářní měsíc. Dále se daňová povinnost nedělí.
 • b) Výši daně vyměřuje Česká státní banka a schvaluje ji prezident republiky. Výměr výšky občanské daně na kalendářní rok nesmí být vyšší než je zákonem stanovená minimální mzda na jeden měsíc. Každému občanovi je vyměřena stejná výše daně.
 • c) Česká státní banka strhne z každého občanského účtu občanskou daň vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce na daný kalendářní měsíc. Pokud občan nemá na svém občanském účtu dostatek prostředků, strhne se občanská daň do záporného stavu a Česká státní banka zajistí správní řízení za účelem vyrovnání dluhu.
 • Stát poskytuje všem občanům občanský důchod, ze kterých stát daň nebo platby státu strhne.
 • Platbou státu se rozumí kromě daní též jiné platby než daň občana vůči státu, které mohou nastat, vrácení přeplatku, placené služby státu o které občan požádal. Stát nesmí užít žádným jednostranným způsobem vnucování plateb občanovi, které občan mimo rámec Ústavou zakotvených povinností nechce a nepožádal o ně.
Komentář: (...............)
2) Daň z příjmu - 10%
 • a) Kdokoliv, fyzická nebo právnická osoba, občan, cizinec nebo migrant, na území České republiky prodá nebo poskytne služby či práci nebo k prodeji předá nebo získá zboží, movitý, nemovitý nebo nehmotný majetek, je povinen státu přiznat jedinou daň z příjmu a to ve výši 10% z hodnoty a to vždy do 15 dne každého kalendářního měsíce za měsíc přeházející podáním daňového přiznání s osobními údaji, údajem o výši přijmu a údajem výše daně podle stanovené sazby. Pokud tak neučiní a bude následně zjištěno, že přiznání neprovedl z nedbalosti, úmyslně nebo zatajil příjmy nebo jejich část, bude trestně odpovědný podle trestního zákona, trestný čin daňového úniku.
 • b) Na základě daňového přiznání zašle plátce platbu nejdéle do 15. dne následujícího měsíce na svůj občanský účet. Pokud daň neuhradí z nedbalosti nebo úmyslně nebo částku určenou pro daň spotřebuje na něco jiného a zpronevěří, bude trestně odpovědný podle trestního zákona, trestní čin daňového úniku.
 • c) Česká státní banka strhne z každého občanského účtu občanskou daň vždy k 16. dni kalendářního měsíce na daný kalendářní měsíc. Pokud občan nemá na svém občanském účtu dostatek prostředků, strhne se občanská daň do záporného stavu a Česká státní banka zajistí správní řízení za účelem vyrovnání dluhu.
Komentář: (...............)
3) Daň mimořádná
 • a) Mimořádná daň smí být vypsána jen z velice závažných důvodů, maximálně 1x ročně a maximálně ve výši poloviny daně občanské a pouze tehdy, pokud byly vyčerpány rezervy státního rozpočtu na daný rok a rezerva České státní banky. O vypsání mimořádné daně rozhoduje prezident republiky. Za velice vážné důvody se považuje ohrožení občanů na zdraví a majetku, ohrožení funkce a činnosti státu nebo katastrofa nebo živelná pohroma velkého rozsahu nebo podporu měny na odstranění rizika inflace. Při vážné hrozbě války a ve válečném stavu není mimořádná daň omezena.
 • b) Zálohu ve výši mimořádné daně celkem provede Česká státní banka na účet státního rozpočtu a to neprodleně do 1 hodiny po jejím vyhlášení ze svých zdrojů. Výběr daně provede prostřednictvím všech občanských účtů v nejkratším možném termínu a doplní použité rezervy.
Komentář: (...............)
4) Příjmy státu z hospodářské činnosti
1) Stát je povinen vykonávat výdělečnou hospodářskou činnost ve prospěch občanů tohoto státu.
Komentář: (Zabezpečuje kladný stav státního rozpočtu a přebytek státního rozpočtu pro vrácení zisku občanům přímým způsobem na občanský účet a částí na státní rezervy na ochranu měny a zlepšování životních podmínek, ve výsledku se počítá s tím, že občan dostane významnou měrou zpět na svůj chráněný účet více než zaplatil na daních), mnoho bude těch, co budou pochybovat, ale tento stav lze za určitých a nijak složitých podmínek dosáhnout, bude se pouze muset sáhnout nadnárodním penězovodům na kohoutek skutečných daňových a měnových úniků, tento stát i majetek je občanů, ne vysavače do národních důchodů našich 1200 let známých sousedu paní Merkelové na podporu svých Turků, muslimů a cizí moci jménem Evropská Unie.)
2) Stát je tuto činnost povinen provozovat se ziskem. Ztrátová hospodářská činnost není přípustná.
3) Výnosy ze státní hospodářské činnosti jsou převáděny 50% do státního rozpočtu, komodity Volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu, a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.
5) Příjmy státu z prodeje movitého majetku státu
1) Příjmy státu z prodeje movitého majetku jdou do státního rozpočtu, komodity Volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu a občanům.
2) Movitým majetkem státu se rozumí jakýkoliv movitý majetek státu hmotný, nehmotný v majetku státu a služby poskytované státem mimo Ústavní rámec bezplatných povinností státu.
3) Příjmy z prodeje movitého majetku jsou převáděny 50% do státního rozpočtu, komodity Volná dispozice podle potřeby a rezerva rozpočtu, a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.
6) Příjmy státu z prodeje nemovitého majetku státu do státní rezervy mimo státní rozpočet
1) Příjmy státu z prodeje nemovitého majetku jdou do státní rezervy Státní banky.
2) Státní banka nakládá se státní rezervou tak, jak ukládá Ústava
7) Příjmy státu z evidence patentů a ochranných známek
1) Stát vede patentový úřad a eviduje patenty. Za evidenci a právní ochranu registrovaného patentu účtuje cenu
2) Příjmy z patentů jsou převáděny 50% do státního rozpočtu a 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející.
8) Příjmy státu z licencí a patentů ve vlastnictví a správě státu
1) Práva ke strategicky významné oblasti obchodu a služeb, které tvoří jednu z primárních podstat společného národního majetku a oporu měny, jsou majetkem občanů a stát je spravuje v zájmu občanů.
2) Za tímto účelem stát pronajímá provozovatelům licence za roční licenční poplatek, který se odvádí do státního rozpočtu poměrnou částí měsíčně.
3) Tento výnos stát rozděluje 50% zpět občanům převodem na občanský účet každý měsíc za měsíc předcházející a 50% do státního rozpočtu.
4) Státem licencované významné oblasti obchodu a služeb ve státním majetku pbčanů jsou:
 • a) zbrojní průmysl
 • b) import
 • c) radio-telekomunikační služby
 • d) komerční sdělovací prostředky
 • e) reklamní služby
 • f) těžební průmysl
 • g) elektřina a distribuce
 • h) plyn a distribuce
 • i) vodní toky, zdroje a těžba, využití a distribuce
 • j) paliva
 • k) státní lesy, pozenky a nemovitosti
 • l) správa státního majetku
 • m) bankovní a finanční sektor
 • n) advokacie
 • p) stavebnictví
 • q) specifikované zemědělství k zajištění soběstačnosti státu
 • r) tabákový průmysl
 • s) výroba a prodej alkoholu
 • t) zbrojní průmysl
Komentář: (tento seznam komodit je prozatímní, bude pečlivě diskutován, pokud má někdo zájem k tomuto nebo i celým blokům připomínkovat, je vřele vítán do veřejné diskuse).
9) Příjmy státu do státní rezervy
1) Přímý příjem z prodeje nemovitého majetku státu
2) 50% přebytku kladné části státního rozpočtu,
Článek 5 - Výdaje státu
1) Výdaje ze státního rozpočtu musí být vynaloženy k těm účelům, pro které byly přijmy a daně do rozpočtu vybrány a zajištěny a musí být použity výhradně podle níže uvedeného určení:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx
Komentář: (........)
C: práva vyhrazena