« « (Zpět) (Tisk) » »
NOVÝ ZÁKONÍK
navrhovatel:
Občanské-referendum A Dost! Republiku zpátky občanům
občanská inciativa pro referendum a plnou přímou demoracii
(2003-2018) ... 113082
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
Platnost
1. Pro platnost nového Občanského zákoníku se předpokládá naplnění těchto pravidel a zásad:
a) Komplexní příprava nového občanského zákonníku pro předložení občanům.
b) Předložení referenda o schválení Občanského zákoníku občany
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účinnost zákona
1) Občanský zákon (dále jen Zákon) vychází z Občanské Ústavy (dále jen Ústava) a je Ústavě podřízen a nesmí být v rozporu s Ústavou. Pokud by nastal vztah v rozporu s Ústavou přímo, nepřímo nebo přímém důsledku, je rozhodné znění Ústavy.
2) Zákon nabývá účinnosti 10 dnů od vyhlášení výsledků občanském referendu ČR, pokud byl schválen.
3) Dnem nabytí účinnosti Zákona končí platnost všech zákonů a zákonných vztahů, platných do tohoto dne, pokud nebudou dočasně ratifikovány prezidentem republiky nebo trvale referendem.
Komentář: (........)
§ 2 - Působnost zákona
1) Zákon má působnost po celém světě na každý vztah k tomuto Zákonu.
Komentář: (např. trestný čin podle Trestní hlavy tohoto zákona, dědický vztah, majetkový vztah, sociální nebo rodinné vztahy, mezinárodní vztahy atd.)
§ 3 - Změny zákona
1) Změny v tomto Zákoně mohou být provedeny pouze občanským referendem ČR
2) Dočasné změny tohoto Zákona může provést prezident Dekretem prezidenta s účinností zákona s platností do doby konání nejbližšího občanského referenda ČR
3) Soudce může zmírnit a nebo změnit účinnost Zákona v zájmu zachování objektivní spravedlnosti precedentním rozsudkem. Takový rozsudek musí ministr spravedlnosti zpracovat a předložit jako návrh na úpravu Zákona do nejbližšího občanského referenda ČR.
Komentář: (..........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 2
Definice pojmů
§ 1 - Účel státu
1) Stát si zřizují lidé jako vyšší organizovaný celek proto,,aby jim sloužil a poskytoval služby a proto se dobrovolně stávají občany.
2) Občané a stát spolu uzavírají smlouvu, kterou je Ústava, které musí být oboustranně respektována a dodržována.
3) Porušení bodu § 1 odst. 2 je postižitelné podle znění Ústavy
4) Změnu smlouvy mezi občany a státem, tedy Ústavy musí chválit občanské referendum ČR.
5) Přijmout nebo odmítnout občanství (smlouvu) jako projev svobodné právní vůle může každý občan svobodně, bez překážek.
6) Kdo odmítne občanství má pouze práva vymezená Ústavou pro osoby, které nejsou občany ČR nebo osoby cizí.
7) Osoby žijící na svém rodném území bez občasntví mají na území státu práva svobodně žít a konat při dodržení znění zákona a pouze s právy vymezenými jim Ústavou. Nepožívají žádná občanská práva a výhody. Služby státu mohou využívat, nikoliv však bezplatně.
8) Spáchají-li jakékoliv osoby, které nejsou občany jakýkoliv čin postižitelný Ústavou nebo Zákonem, jsou stejně právně a trestně odpovědné, jako občané.
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 3
Občanské právo ČR
§ 1 - Vznik a zánik
1) Občanské právo vzniká přijetím občanství.
2) Za osobu neplnoletou se vyslovuje jeho zákonný zástupce s účinností dnem registrace jeho prokazatelného početí.
3) Dosažením plnoletosti se stává neplnoletý občan automaticky občanem, pokud neodmítne občanství prokazatelným ověřeným právním úkonem o odmítnutí občanství, doručeném příslušnému orgánu státní správy.
4) Občanství a občanské právo zaniká úmrtím.
5) Občanství a občanské právo může být odebráno z rozhnodnutí soudu nebo prezidenta v případech zneužívání občanského práva, v případech poškozování státu a občanů nebo za nepřetálskou činnost proti státu a občanům.
Komentář: (........)
§ 2 - Občanská práva
1) Každý občan má právo na účinnou ochranu proti vnějšímu ohrožení
 • proti útoku cizí moci
 • proti útoku cizích skupin, osob nebo sil
 • proti útoku cizích technologií
 • proti útoku cizích ideologií
 • proti útoku na přírodní, životní podmíky a Ústavou chráněný styl a způsob života
2) Každý občan má právo na účinnou ochranu proti vnitřnímu ohrožení, zejména
 • proti útoku na život
 • proti útoku na zdraví
 • proti útoku na majetek
 • proti útoku na lidská práva a svobody
 • proti útoku na občanská práva a výhody
 • proti útoku na přírodní, životní podmíky a Ústavou chráněný styl a způsob života
3) Každý občan má právo na účinnou ochranu proti živelnému a mimořádnému ohrožení základních životních podmínek a zdrojů, kterými jsou zejména:
 • zemětřesení, požár, povodeň, vichřice
 • energetická, potravinová, materiální krize
 • bezpečnostní sociální krize
4) Každý řádný občan má právo na základní sociální zabezpečení, které je zajištěno občanským důchodem.
5) Každý občan má právo na kvalitní a důstojnou zdravotní péči s využitím všech známých dostupných použitelných technologií zdarma.
6) Každý občan má právo na kvalitní vzdělání v co nejvyšší úrovni, do míry svých schopností, zdarma, sociálně zabezpečené občanským důchodem.
7) Každý občan má právo na presumpci neviny, právo a spravedlnost.
8) Každý občan má právo na svobodnou vůli, dodržování základních lidských práv a svobod.
9) Každý občan má povinnost dodržovat své vlastní závazky a nést odpovědnost za své jednání.
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 4
Zákonodárné právo
§ 1 - Zákonodárná moc
1) Zákonodárná moc se vykonává volebním hlasem občana v platném občanském referendu, vyhlášeném příslušným orgánem státní správy, uvedeném v odst.3
2) Volit v občanském referedu má právo pouze občan České republiky, který není zbaven právní způsobilosti a je starší 18 let.
3) Občan má právo volit v:
 • Občanském referendu ČR, které vyhlašuje prezident
 • Občanském referendu okresním, které vyhlašuje okresní hejtman
 • Občanském referendu obecním, které vyhlašuje starosta
 • Občanském referendu specifickém, které vyhlašuje některý z nich podle místní příslušnosti, nebo občané, splní li Ústavou stanovený limit podpory pro vyhlášení referenda.
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 5
Výkonné právo
§ 1 - Prezident
1) Nejvyšší veřejný činitel (dále jen orgán) výkonné moci státu je prezident, nadřízený celé státní správě s pravomocí jmenovat do funkce veřejné činitele a odvolat je.
2) Prezident je volen občanským referendem ČR na dobu (xx)
Komentář: (........)
§ 2 - Vláda
1) Výkonným orgánem prezidenta a řízení státu je Vláda, složená z předsedy vlády a ministrů.
2) Předsedu vlády jmenuje a odvolává prezident. Předseda Vlády je jmenován na dobu neurčitou.
Komentář: (........)
§ 3 - Ministři vlády
1) Výkonným orgánem Vlády a řízení státu jsou ministři vlády.
2) Ministry vlády navrhuje předseda Vlády. Ministry jmenuje a odvolává prezident. Ministři Vlády jsou jmenování na dobu neurčitou.
Komentář: (........)
§ 4 - Okresní hejtmané
1) Výkonným orgánem ministrů vlády jsou okresní hetmané.
2) Okresní hejtmany volí občané v okresním občanském referendu.
2) Okresní hejtmané se stávají automaticky poslanci Parlamentu.
3) Okresní hejtmany může odvolat prezident ze zákonných důvodů nebo okresní občanské referendum.
4) Okresní hejtman je volen na dobu (xx).
Komentář: (........)
§ 5 - Okresní státní správa
§ 6 - Okresní vojenský úřad a posádka.
1) Ministerstvo obrany zřizuje Okresní vojenský úřad na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva obrany a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Ministerstvo obrany zřizuje Okresní vojenskou posádku na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva obrany potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 7 - Občanská domobrana
1) Ministerstvo obrany a okresní hejtman zřizují v součinnosti Občanskou domobranu na každém okrese. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva obrany a poskytne v rámci civilní obrany a připravenosti potřebnou součinnost.
§ 8 - Okresní Policie
1) Policejní prezident zřizuje Okresní ředitelství Policie na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Policejního prezidia a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Okresní ředitelství Policie zřizuje v každém okrese potřebný počet Policejní oddělení v součinnosti s okresním hejtmanem a bezpečnostními požadavky okresu. Okresní hejtman zajistí jejich umístění a zabezpečení podle požadavků Policejního prezidia a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 9 - Okresní justiční úřad
1) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje Okresní justiční úřad na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva spravedlosti a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Justiční úřad zahrnuje Okresní soud, okresní prokuraturu, Okresní advokátní kancelář bezplatné pomoci v právní nouzi, okresní vězeňskou kancelář, okresní exekuční úřad.
§ 10 - Okresní zdravotnictví
1) Ministerstvo zdravotnictví zřizuje Okresní fakultní nemocnici s kompelxní dostupností zdravotní péče na každém okrese. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva zdravotnictví a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Okresní fakultní nemocnice zřizuje Okresní polikliniky a nepřetržitým provozem podle požadavku okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí jejich umístění a zabezpečení podle požadavků Okresní fakultní nemocnice a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
3) Okresní fakultní nemocnice zřizuje Okresní rychlou záchrannou službu s lékařem a nepřetržitým provozem podle požadavku okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí jejich umístění a zabezpečení podle požadavků Okresní fakultní nemocnice a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 11 - Okresní hasičský sbor
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní hasičský sbor ve městech a obcích a zajistí jejich umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k výkonu hasičského sboru.
2) Starostové zřizují Obecní dobrovolné hasičské sbory ve svých obcích a zajistí jejich umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k výkonu dobrovolného hasičského sboru. Okresní hejtman zajistí zabezpečení podle požadavků Okresního hasičského sboru.
§ 12 - Školství
1) Ministerstvo školství zřizuje Mateřské školky na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Ministerstvo školství zřizuje Základní školy na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
3) Ministerstvo školství zřizuje Odborné školy a učiliště na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
4) Ministerstvo školství zřizuje Střední odborné školy a gymnázia na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
5) Ministerstvo školství může zřídit Vysoké školy a gymnázia na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
6) Ministerstvo školství nebo okresní hejtman zřizuje Sportovní, umělecké nebo jiné školy či vzdělávací zařízení na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 13 - Okresní informační úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní informační úřad ve městech a obcích a zajistí jejich umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
§ 14 - Okresní kulturní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní kulturní úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
2) Okresní hejtman a Okresní kulrutní úřad zřizuje Okresní divadlo, Okresní kino, Okresní televizní kanál a vysílání a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
§ 15 - Okresní sportovní úřad.
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní sportovní úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
2) Okresní sportovní úřad podporuje sportovní kluby v okrese a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
§ 16 - Okresní sociální úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní sociální úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
2) Okresní sociální úřad zajišťuje veřejnou službu péče o nemohoucí a nezaopatřené osoby, zvířata i životní protředí
3) Okresní sociální úřad zajišťuje veřejnou službu poskytováním péče o osoby se ztíženými schopnostmi ve společnosti
4) Okresní sociální úřad zajišťuje veřejnou službu pomoci osobám v jakékoliv životní nouzi, ohrožení nebo zanedbání péče.
4) Okresní sociální úřad zajišťuje kontrolu a dohled případů zanedbávání péče o děti, mládež, osoby zbavené právní způsobilosti, osoby v jakékoliv tísni, nouzi nebo ohrožení.
§ 17 - Okresní katastrální úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní katastrální úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní veřejné službě.
§ 18 - Okresní komunální úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní komunální úřad, který vykonává správu nad svozem a likvidací odpadu okresu a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této veřejné službě.
§ 19 - Okresní lesní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní lesní úřad, který vykonává správu a dozor nad státními i soukromými lesy a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní lesní úřad vykonává správní službu a vydává povolení k těžbě dřeva ve státních i soukromých pozemcích, ke kácení stromů, zeleně
3) Okresní lesní úřad vykonává správní službu a kontroluje těžbu dřeva ve státních i soukromých pozemcích, kácení stromů a zeleně.
4) Okresní lesní úřad uděluje pokuty a podává trestní oznámení nebo žaloby v případu porušení zákona.
§ 20 - Okresní vodní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní vodní úřad, který vykonává správu a dozor nad státními i soukromými vodními zdroji a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní vodní úřad vykonává správní službu a vydává povolení k využití jakýchkoliv vodních zdrojů na státních i soukromých pozemcích.
3) Okresní vodní úřad vykonává správní službu a kontroluje využití jakýchkoliv vodních zdrojů na státních i soukromých pozemcích.
4) Okresní vodní úřad uděluje pokuty a podává trestní oznámení nebo žaloby v případu porušení zákona.
§ 21 - Okresní stavební úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní stavební úřad, který vykonává správu a dozor nad stavbami na státních i soukromých pozemcích a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní stavební úřad vykonává správní službu a vydává a kontroluje stavby a povolení na státních i soukromých pozemcích
3) Okresní stavební úřad vykonává správní službu a vydává rozhodnutí ke stavbám, na státních i soukromých pozemcích, při kterých došlo k porušení zákona. Nedodržení rozhodnutí uděluje pokuty, podává žalobu nebo trestním oznámení.
§ 22 - Okresní bytový úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní bytový úřad, který vykonává správu a dozor nad bytovým, ubytovacím i nebytovým fondem v okrese, a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní bytový úřad zajišťuje zejména bytový fond pro osoby v bytové nouzi, nebytové prostory pro zajištění veřejných služeb, orgány státní správy.
3) Okresní bytový úřad zajišťuje zejména ubytovací fond pro osoby nemohoucí, starobní, dětské domovy a ústavy pro mládež, internáty, služební ubytování pro orgány okresní státní správy.
§ 23 - Okresní operativní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní operativní úřad, který vykonává operativní služby nutné k zajištění činnosti okresního hejtmana a úřadů okresní veřejné služby a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
§ 24 - Okresní administrativní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní administrativní úřad, který vykonává administrativní a personální služby nutné k zajištění činnosti okresního hejtmana a úřadů okresní veřejné služby a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
§ 25 - Okresní dopravní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní dopravní úřad, který zajištuje dopravní dostupnost, správu komunikací, jejich opravy a údržbu a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
§ 26 - Okresní volební úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní volební úřad, který zajištuje občanská referenda obecní, okresní, celorepubliková a specifická, vykonává dohled nad dodržením Zákona a Ústavy, volebními kampaněmi a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní volební úřad zajišťuje a kontroluje všechny Ústavou a Zákonem uložené povinnosti a v případě zjištění jakéhokoliv porušení předává neprodleně informace okresnímu hejtmanovi.
3) Okresní volební úřad připravuje všechny náležitosti k řádným volbám v referendech, volební prostory, volební komise, kontrolní orgány, vyhodnocení voleb a vydání volebního usnesení, které neprodleně postupuje Centrálnímu volebnímu úřadu.
§ 27 - Okresní finanční úřad
1) Ministerstvo financí zřizuje Okresní finanční úřady na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 28 - Okresní Exekuční úřad
1) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje Okresní exekuční úřady na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva spravedlnosti a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 29 - Parlament
1) Kontrolním orgánem Ústavnosti a volby prezidenta je Parlament.
2) Parlament je složený z poslanců.
3) Poslancem se stává automaticky okresní hejtman a to dnem nástupu do funkce a zaniká dnem ukončení funkce okresního hejtmana.
4) Funkce poslance je čestná funkce bez odměny v rámci výkonu jeho mandátu okresního hejtmana.
5) Parlament zasedá na pravidelných schůzích vždy první 2 dny v kalendářním měsíci.
6) Parlament zasedá na mimořádných schůzích pro schválení nebo zamítnutí volby prezidenta v zákonem stanoveném čase.
Komentář: (........)
§ 30 - Starostové
1) Výkonným orgánem okresních hejtmanů jsou starostové a složky státní správy.
2) Starosty volí občané v okresním obecním občanském referendu.
3) Starosty může odvolat prezident ze zákonných důvodů nebo obecní občanské referendum.
4) Starosta je volen na dobu (xx).
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 6
Vojenské právo
§ 1 - Vojenská přísaha
1) Slibuji být důstojným a čestným příslušníkem Armády České republiky při ochraně občanů a České republiky a plnit úkoly při ochraně své vlasti s nasazením svého života a zdraví. Tak přísahám.
§ 2 - Odmítnutí vojenské přísahy a služby v armádě
1) Odmítnutí vojenské služby a vojenské přísahy je možné svobodně podle své vůle předem. Odmítnutí znamená okamžitou ztrátu občanství, veškerých práv a výhod občana plynoucích z Ústavy.
2) Odmítnutí vojenské služby a vojenské přísahy neumožňuje žádné řešení náhradní civilní služby a souběžně zachování občanských práv a výhod.
Komentář: (osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona nemá morální ani jiné právo požívat občanské výhody své vlasti)
§ 3 - Odmítnutí výkonu vojenské služby
1) Odmítnutí povinností vojenské služby a porušení povinností v průběhu výkonu služby nebo nasazení je dezerce, která je trestná pro porušení Ústavy a Zákona.
2) Voják v činné službě, nasazení nebo bojové akci má právo odmítnout bez trestu a bez následků splnit úkol nebo služební povinnosti, pokud by rozkaz nebo jeho plnění vedlo k rozporu s vojenskou přísahou a tím by byl zneužit důvod, cíl služby a jeho vojenská přísaha.
3) Voják v činné službě, nasazení nebo bojové akci má povinnost odmítnout plnění rozkazů a úkolů v rozporu s Ústavou, Zákonem, platnými Ženevskými konvencemi, jejichž splněním by se dopustil nebo podporoval válečný zločin. Pokud tak neučiní, je přímo odpovědný za své skutky sám, bez ohledu na velení a rozkazy. Ústavu, Zákon a Ženevské konvence je povinen znát a seznámit se s nimi.
Komentář: (osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona v činní službě nebo vojenském nasazení přímým způsobem poškozuje své spoluobčany a stát, jedná proti zájmům spoluobčanů státu a v době nasazení přímo nebo nepřímo napomáhá případnému nepříteli)
§ 4 - Účel Armády ČR
1) Armáda České republiky se zřizuje Ústavou České republiky za účelem ochrany života, zdraví, bezpečí a majetku občanů a státu, k ochraně státního uspořádání, státních hranic a území České republiky. Armáda České republiky je tento úkol povinna plnit všemi prostředky, které má k dispozici s nasazením všech sil, vlastních životů i techniky.
2) Základní účel Armády ČR je ubránit Českou republiku proti každému vnějšímu nebo vnitřnímu nepříteli.
Komentář: (osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona nemá morální ani jiné právo požívat občanské výhody své vlasti)
§ 5 - Působnost Armády ČR
1) Armáda České republiky smí být legitimně nasazena k plnění úkolů stanovených § 4 na vlastním území a kdekoliv si to plnění tohoto zákona vyžádá na základě rozhodnutí vojenského velení podle povahy ohrožení a potřeby nasazení.
2) Armáda ČR smí být nasazena k plnění úkolů stanovených § 4 mimo území České republiky z rozhodnutí vojenského velení a prezidenta republiky podle povahy ohrožení a potřeby nasazení.
3) Armáda ČR může být nasazena k plnění úkolů podle § 4 i v rámci spolupráce s jiným armádním sborem nebo silou, pokud k tomu dá souhlas prezident republiky a pokud není vyhlášeno v dané otázce občanské referendum ČR. Pokud je vyhlášeno občanské referendum ČR, smí dát souhlas pouze občanské referendum ČR.
4) V nezbytně nutném případu přímého nebo nepřímého ohrožení, kdy hrozí prodlení v rozhodnutí, rozhoduje prezident republiky sám.
Komentář: (.........)
§ 6 - Organizace armády
1) Vrchním velitelem Armády ČRje prezident.
2) Zajištění Armády ČR provádí Ministerstvo obrany a ministr.
3) Armádu ČR řídí vrchní velitel generálního štábu, kterého jmenuje a odvolává prezident.
4) Vrchní velitel generálního štábu Armády ČR velí, jmenuje a odvolává členy generálního štábu, velitele pluků a útvarů, kontrolní orgány a vojenskou justici.
5) Velitel pluku nebo útvaru (plukovník) velí, jmenuje a odvolává velitele praporů nebo jednotek.
6) Velitel praporu nebo jednotek (major) velí, jmenuje a odvolává kapitány rot nebo jednotek.
7) Velitel roty nebo jednotky (kapitán) velí, jmenuje a odvolává velitele svých čet nebo oddílů.
8) Velitel čety (poručík) velí, jmenuje a odvolává velitele družstev nebo oddílů (seržant).
9) Vojáci vykonávají činnost podle posloupnosti velení.
10) Vojska Armády ČR jsou rozmístěna podle zemského uspořádání na každém okrese.
11) Vojska Armády ČR jsou rozmístěna podle povahy a strategie jejího využití.
Komentář: (........)
§ 7 - Standardní pluk nebo jednotka
1) Standardní pluk nebo jednotka Armády ČR je pluk nebo jednotka složený z profesionálních vojáků a vojáků základní služby s univerzálním výcvikem a vybavením.
§ 8 - Specializovaný pluk nebo jednotka
1) Specializovaný pluk nebo jednotka Armády ČR je útvar složený z profesionálních vojáků a vojáků základní služby s potřebvným odborným výcvikem, vybavním, výzbrojí a vystrojí k účelu specializace.
§ 9 - Záložní jednotky Armády ČR
1) Záložními jednotkami Armády ČR jsou útvary složené z aktivníh záloh profesionálních vojáků a vojáků základní služby s potřebným výcvikem a vybavením.
§ 10 - Mobilizované jednotky Armády
1) Mobilizované jednotky Armády ČR jsou útvary, složené z mobilizovaných osob.
§ 11 - Pomocné vojenské jednotky Armády ČR
1) Pomocné vojenské jednotky Armády ČR jsou oddíly Národní gardy.
§ 12 - Organizační jednotky Armády ČR
1) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Okresní vojenské úřady.
2) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Vojenská Policie.
3) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Vojenský Soud.
4) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Vojenský právní obhájce.
Komentář: (........)
Návrh nového Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 7
Policejní právo
§ 1 - Policie
1) Zřízení Policie a její činnost vyplývá z Ústavy a je definována tímto zákonem.
2) Policie musí mít takové vybavení, aby dokázala zabezpečit úkoly uložené Ústavou, v jakékoliv situaci, v době míru i v situacích ohrožení státu, občanských práv a svobod i v mimořádného stavu a války.
3) Policie musí mít takové personální obsazení, aby dokázala zabezpečit úkoly uložení Ústavou, v jakékoliv situaci, v době míru i v situacích ohrožení státu, občanských práv a svobod i v mimořádného stavu a války.
§ 2 - Organizační struktura Policie
1) Nejvyšším orgánem Policie je Policejní prezidium, které řídí Policejní prezident.Policejního prezidenta jmenuje a odvolává prezident ČR. Policejní prezident je součástí vlády ČR.
2) Policejní prezidium řídí, zřizuje a ruší všechny útvary, podle povahy a potřeby, které podléhají jeho přímému velení, jmenuje a odvolává jejich ředitele.
3) Policejní ředitelství řídí, zřizuje a ruší všechna oddělení, podle povahy a potřeby, která podléhají jeho přímému velení, jmenuje a odvolává jejich náčelníky.
Komentář: (........)
§ 3 - Služební přísaha
1) Slibuji vykonávat funkci policisty čestně, poctivě a chránit životy, zdraví, majetek a bezpečí občanů republiky i osob nacházejících se na území České republiky, v případě potřeby i s nasazením vlastního života nebo zdraví proti komukoliv, fyzické i právnické osobě, případně i proti osobě ve státní správě a moci, pokud by taková osoba svým jednáním porušovala Ústavu a Zákon ČR, bez ohledu na to, jakou funkci zastává. Jsem odpovědný Ústavě a Zákonu ČR. Beru na vědomí svou odpovědnost za porušení přísahy.
Komentář: (........)
§ 4 - Právo a povinnost odmítnout rozkaz
1) Policista má právo odmítnout každý rozkaz, který nebude vydán jasně a zřetelně a nebo bude postrádat přímou vazbu na odpovědnost velící osoby.
2) Policista má povinnost odmítnout rozkaz a jeho plnění přímo i nepřímo související s porušením Ústavy a práv občanů, směřoval by k zneužití práv a svobod občanů nebo by hrozilo ve svých důsledcích následné zneužití práv a svobod občanů.
Komentář: (............)
§ 5 - Zvláštní ustanovení
1) Pokud by nadřízený vydal rozkaz porušující Ústavu a práva občanů nebo by proti občanským právům směřoval, je povinen policista vůči nadřízenému jednat jako proti každému jinému pachateli trestného činu, zadržet jej a zajistit bez prodlení trestní stíhání. Pokud tak neučiní, sám se dopustí trestného činu.
2) Pokud by policista zjistil, že jiný policista páchá nebo spáchal trestný čin, je výslovně povinen proti němu zakročit jako proti jakémukoliv jinému pachateli trestného činu, zadržet jej a zajistit bez prodlení trestní stíhání. Pokud tak neučiní, sám se dopustí trestného činu.
Komentář: (Nový prvek, který by měl být podstatou postaven na principu čestnosti policistů a policie a měl by být náhradou za inspekce a cizí vyšetřovací orgány, které navrhujeme zrušit. Takového požadavku na policii je zárukou vysokého morálního kreditu Policie a policistů a vysoce ceněného společenského postavení. Úkol není lehký a zabezpečuje sebereflexi Policie a důvěru občanů. Nezvládnutí tohoto úkolu by znamenalo návrat k nezávislým inspekcím, které vůbec nejsou dostatečnou zárukou pro objektivní spravedlnost ani morální kredit. Je věcí cti policistů uchovat čest policistů neposkvrněnou a požívat vysoké vážnosti a autority. Tedy volba, bud sebereflexe a autorita nebo nezávislé inspekce a společenská nedůvěryhodnost. Vychází to z logické vazby. ” Jak mohu věřit policistovi, když mu nemůžu věřit?” Proto je nutné zajistit primárně princip důvěry. Věřím policistovi a proto má důvěru úplnou, že bude chránit své poslání vždy, všude a proti všem narušitelům zákona, ať je to kdokoliv. )
§ 6 - Práva a povinnosti policisty
1) Každý policista má povinnost zakročit (zákrok) proti jakémukoliv trestnému činu nebo přestupku vedenému proti životu, zdraví, důstojnosti, majetku, veřejnému pořádku nebo jinak nevhodnému chování, proti komukoliv, kdo se takového jednání dopoustil, dopouští nebo se připravuje, podle stanovených služebních úkonů. O úkonu musí provést protokol o zákroku.
2) Každý policista má povinnost zakročit (zákrok) i proti jinak nevhodnému chování, je-li to nezbytné, proti komukoliv, kdo se takového jednání dopoustil, dopouští nebo se připravuje. K tomuto účelu má právo posoudit povahu věci a vydat k tomu závazný pokyn, kterým nařídí nezbytný úkon. Neuposlechnutí je přestupek proti ustanovení §6/2tohoto odstavce a policista má právo udělit pokutu v přiměřené výši od 100,- do 5.000,- Kč a to i opakovaně. O úkonu musí provést protokol o zákroku.
3) Každý policista má právo předvolat (předvolání) ústně nebo písemně každou osobu, je-li to nutné, k podání vysvětlení nebo svědectví na nezbytně nutnou dobu (nejdéle však 24 hodin). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách a sociální zařízení. Neuposlechnutí je přestupek proti ustanovení §6/3 tohoto odstavce a policista má právo udělit pokutu v přiměřené výši od 100,- do 5.000,- Kč a to i opakovaně. O úkonu musí provést úřední záznam. O úkonu musí provést protokol o předvolání.
4) Každý policista má právo předvést (předvedení) každou osobu, je-li to nutné, k podání vysvětlení nebo svědectví, pokud neuposlechla předvolání, bez řádné omluvy, kterou posuzuje předvolávající policista a to na (nejdéle však 24 hodin). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách a sociální zařízení. Neuposlechnutí je přestupek proti ustanovení §6/3 a policista má právo udělit pokutu v přiměřené výši od 100,- do 5.000,- Kč a to i opakovaně. O úkonu musí provést úřední záznam. O úkonu musí provést protokol o předvedení.
5) Každý policista má právo zadržet (zadržení) každou osobu, je-li to nutné, důvodně podezřelou z trestného činu nebo přestupku, na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však 96 hodin) k provedení vyšetřujících úkonů, čekání na rozhodnutí o uvalení vazby nebo čekání na zrychlené soudní řízení (denní soud). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách, sociální zařízení a lůžko ke spaní. O úkonu musí provést protokol o zadržení. Pokud nebudou včas provedeny vyšetřující úkony, nebude vydáno rozdhodnutí o vazbě nebo neproběhne zrychlené soudní řízení, musí být zadržený propuštěn. O úkonu musí provést protokol o propuštění.
6) Vyšeřující policista má právo uvalit předběžnou vazbu (předběžná vazba) na každou osobu, je-li to nezbytné, důvodně podezřelou z trestného činu na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však 7 dnů) k provedení nezbytných vyšetřujících úkonů, čekání na rozhodnutí o uvalení vazby (vazba) nebo čekání na zrychlené soudní řízení (denní soud). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách, sociální zařízení a lůžko ke spaní. O úkonu musí provést protokol i zahájení trestního stíhání, protokol o uvalení předběžné vazby s řádným odůvodněním. Pokud nebudou včas provedeny vyšetřující úkony, nebude vydáno rozdhodnutí o vazbě nebo neproběhne zrychlené soudní řízení, musí být zadržený propuštěn. O úkonu musí provést protokol o propuštění.
7) Vyšeřující policista má povinnost vést spis na každé zahájené trestní nebo přestupkové řízení, řádně a úplně vést veškerou související dokumentaci, bez prodlení zanést všechny údaje do policejní evidence, umožnot podezřelému nahlížet do spisu, seznámit osobu podezřelého a jejho právního zástupce se závěrečným návrhem a postoupit uzavřená spis se závěrečným návrhem prokurátorovi nebo soudci pro zrychlené soudní řízení.
Komentář: (........)
§ 7 - Prostředky Policie
1) K zákroku smí policista použít vhodnou formu oprávněných prostředků a pravomocí, které mu Ústava a Zákon umožňují, uměrně, v nezbytně nutné míře, vhodným zůsobem podle povahy deliktu a osoby, proti které budou prostředky použity. Při použití prostředků musí policista dbát šetrnosti k životu, zdraví a majetku podezřelého.
2) Oprávněnými prostředky Policie k zákroku jsou výzva a nařízení policisty, kontrola totožnosti svědectvím jiné osoby, pokud jej policista přijme, kontrola dokladu totožnosti s fotografií vydaném důvěryhodnou organizací, domluva, varování před užitím některého z oprávněných prostředků, udělení pokuty, omezení pohybu osoby na kokrétním místě, zákaz styku s jinou osobou, předvolání, předvedení, zadržení, nasazení pout nebo poutacího pásu, umístění do zadržovacího prostoru, slzný plyn, obušek, vytlačování obuškem, štítem nebo vodou, prvky policejního výcviku, použití techniky, stup do obydlí v případě nouze a ohrožení života nebo nařídit zdržení se určitého jednání, zkoušku na alkohol nebo psychotropní látky.
3) Jako oprávněné prostředky Policie k zákroku v případě nezbytnosti smí policista použít pohrůžky služební zbraně, následné použití služební zbraně, v mimořádném případě nouze použití čehokoliv jako zbraně a o úkonu musí provést příslušný protokol.:
 • proti osobě označené za nebezpečného pachatele, který se snaží uprchnout a neuposlechl výzvy, aby se vzdal
 • proti agresivní osobě, která ohrožuje život nebo vyhrožuje zabitím
 • proti agresivní osobě, která ohrožuje vážně zdraví druhého vyhrožuje vážnou újmou na zdraví
 • proti agresivní osobě, která ohrožuje vážně majetek druhého
 • proti osobě, kterou lze považovat za teroristu
 • proti nepříteli
 • proti nebezpečnému dopravnímu prostředku
 • proti nebezpečnému zvířeti
 • proti věci nebo předmětu, která brání v důležitém služebním zákroku
 • k varovnému nebo signálnímu výstřelu
 • k organizované poctě nebo slavnostnímu výstřelu
4) Jako oprávněné prostředky Policie k vyšetřování může policista použít výslech, uvalení předběžné vazby, zdravotní vyšetření, odběr krve, slin, vlasů, pachové stopy, otisků prstů, vzorku DNA, vydání nebo odebrání věci nezbytné k vyšetřování, fotografování, domovní prohlídku, zkoušku na alkohol nebo psychotropní látky, osobní prohlídku, prohlídku dopravního prostředku nebo jiných prostor, odposlech nebo sledování. O úkonu musí provést příslušný protokol.
5) Proti pachatelům přestupku policista postupuje dle svého uvážení a zákon mu uděluje pravomoc rozhodnout na místě nebo v policejním řízení s maximální možnou výši pokuty 10.000,- č. Vyšší pravomoc má denní soudce daného okresního hejtmanství.
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 8
Justiční právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 9
Vězeňské právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 10
Finanční právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 11
Daňové právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 12
Měnové právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 13
Majetkové právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 14
Exekuční právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 15
Přestupkové právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 16
Trestní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 17
Licenční právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 18
Patentové právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 19
Obchodní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 20
Pracovní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 21
Sociální právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 10
Školské právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 23
Zdravotní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 24
Městské a obecní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 25
Rodinné právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 26
Důlní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 27
Lesní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 28
Vodní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 29
Zemědělské právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 30
Dopravní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 31
Stavební právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 32
Autorské právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 33
Umělecké právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 30
Loterijní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 35
Mediální právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 306
Informační právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 37
Reklamní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 30
Dopravní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 39
Shromažďovací právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
>
HLAVA 40
Společenské právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 41
Ochranné právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 42
Zbrojní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
Návrh nového sjednoceného Občanského Zákoníku Občanské referendum
HLAVA 43
Výrobní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)
C: práva vyhrazena
...